1920 m. birželio 18 d. | Nužiūrimas Ministerių Kabinetas

Mums teko patirti, kad Ministerių kabinetą su galimomis dar atmainomis sudarysią šie asmenys: Dr. K. Grinius – Ministeris Pirmininkas ir Krašto Ap. Min., Vyriausias Karo Vadas Žukas…

Mums teko patirti, kad Ministerių kabinetą su galimomis dar atmainomis sudarysią šie asmenys: Dr. K. Grinius – Ministeris Pirmininkas ir Krašto Ap. Min., Vyriausias Karo Vadas Žukas, R. Skipitis – Vidaus R. Min., Purickis – Užsienių, Bizauskas – Švietimo, Aleks – Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų, Galvanauskas – Finansų, Prekybos ir Pramonės ir Susisiekimo, Šniukšta – Teisingumo, Soloveičikas – Žydų reik., Siemaška – Gudų reik. Be to nužiūrėta visa eilė vice ministerių.

Pašto ženklas su K. Griniaus atvaizdu. 1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai

 


Šaltinis: Nužiūrimas Ministerių kabinetas, Lietuva, 1920 m. birželio 18 d., nr. 124 (406), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076