1920 m. birželio 20 d. | Musu Raszyba

Butų Laikas ir musųlietuwiszkąRaszybąwēl kartą apmastyti bei procewoties, ją wienosRusziesRaszybai pritaikinti. Tiktai pažwelgkime mažumą arcziau į ją, tai rasime aplamai imant iszwiso jų trys, butent Didžiosios Lietuwos, PrusųLietuwos ir VidunoRaszybą.

Butų Laikas ir musųlietuwiszkąRaszybąwēl kartą apmastyti bei procewoties, ją wienosRusziesRaszybai pritaikinti. Tiktai pažwelgkime mažumą arcziau į ją, tai rasime aplamai imant iszwiso jų trys, butent Didžiosios Lietuwos, PrusųLietuwos ir VidunoRaszybą. O per Nusistatymus anų Laikraszczių, kaip antai „Liet. Ceitungos“, „Keleiwio“, „Naujosios“ ir „Balso“ Raszybos, pastoja LietuwiųRasztas tik dar įwairesnis.

Didžiosios Lietuwos arba „Zemaiczių“ Raszyba ant Paweikslo yra didžiausia Dalis wisųlietuwiskujų Knygų atspausdinta. Ji yra ta, kuria tuliemsPrusųLietuwiams nesuprantama rodos, butentlotyniszkomsRaidēmis, su Akcentais ir Daiktawardžiaiwidui Sakinio iszēmus Asmens arba Miesto Wardų tiktai maža raszoma. Tada yra PrusųLietuwiųRaszyba, kurios Atsiradimas czionai trumpai minējamastebunie. […] Sziandien turime mes ją wokiszkaisRaszybosDēsniais, kaip antai kad reikia Daiktawardžius didžiu ir tt. Raszyti. PrusųLietuwiai, labiausiai Senesnieji prie jos taip pripratę, kad sunkiai nuo jos skirasi.

Musų gerb. VidunoRaszyba yra atsižwelgiantlietuwiszkosiosįwairiosRaszybosatsakancziai reorganizuota (naujai twarkyta ir yra sau ypatiszkoSistemo. Bet ji randa tarp Wisuomenēs dar menk Pritarimo ir tetures tik kiek Metų wēliausaw geros Ateities.

Galiausiai Iwairumeiszsižymējasi dar minētiejilietuwiszkiejiLaiszkaiiszēmus „Balsą“, su sawo ant ZodukųKepuritēmis, kurios jau ypatiszkąZodžioiszkalbējimoReikszmę paženklina. […] Geriausiai pasimokinti Lietuwių Kalboje ir Raszyboje galima J. DamijonaiczioLiet. Kalbos Gramatikoje ir tebunieczionaiwisiems patariama. O procewokimies aną wokiszkojoAtvējo taisytąją gotiszkomsRaidēmisRaszybąwengti ir wienuodaiortografiszkaiRaszybai prisitaikinti, nēsa tai busime Iszsiwystyme ir Kulturojewēl Laipsnį paakiui žengę.

Wiliubaitis

Pedagogas, vienas pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorių Juozas Damijonaitis. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 202.


Šaltinis: „MusuRaszyba“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 126, 1920 m. birželio mėn. 20 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430323&seqNr=1

4+