1920 m. birželio 20 d. | Musu Raszyba

Butų Laikas ir musų lietuwiszką Raszybą wēl kartą apmastyti bei procewoties, ją wienos Ruszies Raszybai pritaikinti. Tiktai pažwelgkime mažumą arcziau į ją, tai rasime aplamai imant isz wiso jų trys, butent Didžiosios Lietuwos, Prusų Lietuwos ir Viduno Raszybą.

Butų Laikas ir musų lietuwiszką Raszybą wēl kartą apmastyti bei procewoties, ją wienos Ruszies Raszybai pritaikinti. Tiktai pažwelgkime mažumą arcziau į ją, tai rasime aplamai imant isz wiso jų trys, butent Didžiosios Lietuwos, Prusų Lietuwos ir Viduno Raszybą. O per Nusistatymus anų Laikraszczių, kaip antai „Liet. Ceitungos“, „Keleiwio“, „Naujosios“ ir „Balso“ Raszybos, pastoja Lietuwių Rasztas tik dar įwairesnis.

Didžiosios Lietuwos arba „Zemaiczių“ Raszyba ant Paweikslo yra didžiausia Dalis wisų lietuwiskujų Knygų atspausdinta. Ji yra ta, kuria tuliems Prusų Lietuwiams nesuprantama rodos, butent lotyniszkoms Raidēmis, su Akcentais ir Daiktawardžiai widui Sakinio iszēmus Asmens arba Miesto Wardų tiktai maža raszoma. Tada yra Prusų Lietuwių Raszyba, kurios Atsiradimas czionai trumpai minējamas tebunie. […] Sziandien turime mes ją wokiszkais Raszybos Dēsniais, kaip antai kad reikia Daiktawardžius didžiu ir tt. Raszyti. Prusų Lietuwiai, labiausiai Senesnieji prie jos taip pripratę, kad sunkiai nuo jos skirasi.

Musų gerb. Viduno Raszyba yra atsižwelgiant lietuwiszkosios įwairios Raszybos atsakancziai reorganizuota (naujai twarkyta ir yra sau ypatiszko Sistemo. Bet ji randa tarp Wisuomenēs dar menk Pritarimo ir tetures tik kiek Metų wēliau saw geros Ateities.

Galiausiai Iwairume iszsižymējasi dar minētieji lietuwiszkieji Laiszkai iszēmus „Balsą“, su sawo ant Zodukų Kepuritēmis, kurios jau ypatiszką Zodžio iszkalbējimo Reikszmę paženklina. […] Geriausiai pasimokinti Lietuwių Kalboje ir Raszyboje galima J. Damijonaiczio Liet. Kalbos Gramatikoje ir tebunie czionai wisiems patariama. O procewokimies aną wokiszkojo Atvējo taisytąją gotiszkoms Raidēmis Raszybą wengti ir wienuodai ortografiszkai Raszybai prisitaikinti, nēsa tai busime Iszsiwystyme ir Kulturoje wēl Laipsnį paakiui žengę.

Wiliubaitis

Pedagogas, vienas pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorių Juozas Damijonaitis. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 202.


Šaltinis: „MusuRaszyba“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 126, 1920 m. birželio mėn. 20 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430323&seqNr=1