1920 m. birželio 21 d. | Iš Chicagos lietuvių kolonijų

Mūsų kolonijoje dabar jauties kaip Lietuvoje. Visur languose matosi trispalvė Lietuvos vėliava. Nors oras nemaloniai kvepia gyvulių skerdyklomis ir namai aprukę, bet nudžiungi pažvelgęs į tuos namus, nes matai, kad juose gyvena broliai lietuviai, tikri tėvynainiai.

Mūsų kolonijoje dabar jauties kaip Lietuvoje. Visur languose matosi trispalvė Lietuvos vėliava. Nors oras nemaloniai kvepia gyvulių skerdyklomis ir namai aprukę, bet nudžiungi pažvelgęs į tuos namus, nes matai, kad juose gyvena broliai lietuviai, tikri tėvynainiai. Džiaugsmas ima, kada eidamas gatve matai ženklus su parašu: „Pirko Lietuvo[s] Paskolos Boną“. Eidamas gatve lietuvis, kuriam galva apsukta socijalistų „žemiškojo rojo“ pažadais, pamatęs lange ženklą „Pirko Liet. Laisvės Paskolos Boną“, sustoja ir užsimąsto. Užšalęs lietuviškas kraujas jo gyslose pradeda virti. Atsimena esąs lietuviu ir kuo greičiausia eina stotin ir jis nuperką boną. Parnešęs namo ženklą, pakabina lange ir lengviau atsidusta, tardamas: „Dabar man yra daug lengviau, nes jaučiuos atlikęs piliečio pareigas.“ […]

Iliustracija. Iš: Lietuvos atstatymas, nr. 8, 1918 m. spalio-lapkričio mėn.


Šaltinis: „Iš Chicagos lietuvių kolonijų“, Draugas, nr. 146, 1920 m. birželio mėn. 21 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197166&seqNr=4

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000260902?exId=24466&seqNr=11