1920 m. birželio 22 d. | P. Leono laiškas dukrai O. Leonaitei

Mūsų laikinoji sostinė dabar tankiai dega, jau šeštas, ar septintas kartas dega: šiąnakt degė, bet greit pasisekė užgesinti namai Maironio ir Pakalnės gatvių kertės, kuriuose anais laikais gyveno Vokietaičiai. 17tą gi šio mėnesio dieną išdegė  didelė seno miesto dalis tuoj už liaudies namų ir benediktinkų bažnyčios beveik trys kvartalai.

Kaunas, 22-VI-1920.

Mieliausioji Onute! Dvi dieni atgal buvo užėjusi pas mus p. Sidzikauskienė pasiklausti, ar neturiu aš žinių iš Bernu ir gailestavo, kad ji jau labai ilgai negaunanti laiško iš vyro. Paraminau ją turėdamas tavo laiškų iš [t-b-ko]. – Pas mus jau susitvėrė nauja valdžia; ryt leis išgirsti jos deklaraciją. Visa šalis turėtų būti patenkinta, kai d-ras Grinius paėmė valstybės vairą į savo rankas. – Sunku buvo jiem sutverti kabinetus, delto kad viens-kits netiko eiti valdžion. Prie tokių priklausau ir aš: man buvo siulyta valstybės prezidentūra, atsisakius man nuo jos, Grinius buvo kvietęs į Teisingumo, na, žinoma, vienkart atsisakęs nuo prezidentūros, atsisakiau ir nuo ministeriavimo.

Priežastis atpasakosiu kuomet parvažiuosi į svečius. – Mūsų laikinoji sostinė dabar tankiai dega, jau šeštas, ar septintas kartas dega: šiąnakt degė, bet greit pasisekė užgesinti namai Maironio ir Pakalnės gatvių kertės, kuriuose anais laikais gyveno Vokietaičiai. 17tą gi šio mėnesio dieną išdegė  didelė seno miesto dalis tuoj už liaudies namų ir benediktinkų bažnyčios beveik trys kvartalai. Kiek seniau mudviems su Vituku esant Karaliaučiuje, išdegė Slabada ir viena  lentpjūvė sudegė Kaune netoli Vilijos upės ir t.t. Matomai veikia kokia pikta valia.  Šįryt Maciejauskas pasakojo man, buk naktyje sugavę padegikus ir sušaudę (2). Bet gal tai tik paskalos. Taigi paskalų daug vakar buvo, kai miestas taip degęs. – 20. VI išplaukė Klaipėdon didelė ekskursija, kurioje iškeliavo ir musu jaunimo dalis: Juozuks, Algirduks ir Magdutė. – Vakar buvo atvažiavęs iš Kaišiadorių, kur dabar jis gyvena, Selvestras. Jis jau kapitonas ir bataljono vadas. Sugrįžęs į pulką turės išeiti ant demarkacijos linijos, vadinasi laikyti tam tikrą prieš lenkus fronto barą. – Buvau užsimiršęs įrašyti, kad Algirdukas perėjo šešton klasėn, o Juozuks aštunton bet su pataisom iš trigonometrijos. – Aš savo paskaitas sutrumpintam turinyje jau užbaigiau, kiti lietuviai kurie neužbaigė kurso, bet atostogas pradėjo, vasarą yra prirengiamos paskaitos tik prie kvotimų iš brandos atestato. – Jau tik menuo liko laukti kol parvažiuosi, bedirbant tikiuosi laikas greit pereis. Iki pasimatymų.

Bučiuoju ir myluoju

Tėvas

Atvirukas. Degantis Kaunas. 1941 m. Atviruke naudojama Antano Naruševičiaus fotografija. Išleido – Lietuvos valstybinė spaustuvė „Spindulys“. Kaunas, XX a. 5 deš. pr. Kauno miesto muziejaus fondai.


Petro Leono laiškas dukrai Onai Leonaitei . 1920 m. birželio mėn. 22 d. Kauno miesto muziejaus fondai