1920 m. birželio 24 d. | Meno mokykla

Teatro Kolegija jau šiais metais nuo rudens steigia Dramos mokyklą, kurios tiesioginis uždavinys bus duoti mokyklos bendrui žinių ir pakankamo vidaus patyrimo, kad galėtų eiti tiesioginio kūrybos darbo varyti. Taip pat nuo rudens bus pradėtas darbas ir dramos studijoj, kuris bus nelyginant Teatro laboratorija.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija galutinai nusprendė nuo rudens atidaryt: tapybos studiją. Lipdybos studiją, dramos mokyklą, dramos studiją ir palaikyt perėjusią į jos žinią Juozo Naujalio vedamąją Muzikos mokyklą. Visos šios atskiros meno mokyklos be grynai specialinių mokslų, turės ir bendrų mokslų kursą, kaip pav. estetika, kūrybos psichologija, meno istorija, gyvenimo istorija, pasaulio literatūros istorinė apžvalga, lietuvių literatūra ir kalba ir kt.: visi šie dalykai bus privalomi visų mokyklų mokiniam ir dėstomi bendrai. Tokiu būdu susidarys organinis ryšys tarp visų meno sričių. Tapybos studiją sutiko vest Adomas Varnas ir lipdybos Juozas Zikaras.

Bekuriant Lietuvių Tautos meno Teatrą yra manoma, kad tatai galima pasiekt tik tada, kai susidarys gana žmonių, turinčių pakankamai teknikos žinių, pratimo ir vidaus patyrimo, ir antra, kai pati teatro formos idėja išaugs kūrybos eigoj. Tvarkyti teatro reikalą Meno Kūrėjų Draugija yra sudariusi Teatro Reikalam Kolegiją, į kurią įeina artistai: Andrius Oleka ir Antanas Sutkus, tapytojas Adomas Varnas, rašytojas B alys Sruoga ir muzikas Juozas Žilevičius. Sudarant šiais dėsniais kolegiją vaduotasi ta mintimi, kad teatras nėra tokis, kad jį turėtų kurti vien tik artistai, antraip, vaduotasi ta mintimi, kad teatras tik tada galės tarpti, kai jis bus visų meno sričių sintetinis gaivas.

Toji Teatro Kolegija jau šiais metais nuo rudens steigia Dramos mokyklą, kurios tiesioginis uždavinys bus duoti mokyklos bendrui žinių ir pakankamo vidaus patyrimo, kad galėtų eiti tiesioginio kūrybos darbo varyti. Taip pat nuo rudens bus pradėtas darbas ir dramos studijoj, kuris bus nelyginant Teatro laboratorija. Čia bus imama ir tyriama bei vaizduojama ištisi veikalai bei improvizuoti vaidinimai. Dramos Studijoj galės dirbt žmonės tik studijingumo žymių turį ir pasireiškusieji artistai. Subrendę dramos studijoj artistai eis tiesioginiai jau teatro kurti.

Netrukus būsią paskelbta visos tokios Meno Mokyklos ir darbo organizacijos planas.

Aktorė Ona Rymaitė (1989–1950), viena pirmųjų Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidyklos narių. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. birželio 24 d. Nr. 129 (411), p. 5

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64720