1920 m. birželio 26 d. | Apie musų Kraszto Wēliawą

Didžioji Lietuwa turi tas patis Spalwas, tiekt Wietoj baltos, geltoną Spalwą. Klaipēdos Krasztas turi dabar geltona ir raudona Spalwa, reiktų dabar dar žalią pridēti ir ji yra didžiosios Lietuwos Walstybēs Wēliawa. Todēl imkim mes isz musų Wēliawos baltaji Spalwą laukian ir įdēkimi geltona ir bus wienuoda Walstybēs Wēliawa.

Apie musų Kraszto Wēliawą. Tilpo neseniai Straipsnis „Balse“, kur prie musų Kraszto Wēliawa kalbama buwo. Raszējas užmanē, kad reikia mums sawo Prusū Lietuwos Spalwas palaikyti. Reikia laikyties prie anų pažystamų Dainos Zodelių: Zals Laukelēs, balts Zirgelis, Szirdyj Raudonumas. Butu labai wertas Užmanymas. Bet isz tautiszko ir piningiszko Atzwilgio nereiktų mums dar didžių Perskyrimų daryti. Kad mes jau Drasumą turimi, su didžioji Lietuwa susiwienyti, o kad nors ir su Iszlygoms, tad reikia mums kiek galima ir jei prisitaikinti. Kad wienas per Nemuną wažiuoja, turi jis tujau matyti, kad Lietuwoj esas. Musų Spalwos yra žialia, balta ir raudona. Didžioji Lietuwa turi tas patis Spalwas, tiekt Wietoj baltos, geltoną Spalwą. Klaipēdos Krasztas turi dabar geltona ir raudona Spalwa, reiktų dabar dar žalią pridēti ir ji yra didžiosios Lietuwos Walstybēs Wēliawa. Todēl imkim mes isz musų Wēliawos baltaji Spalwą laukian ir įdēkimi geltona ir bus wienuoda Walstybēs Wēliawa. […]

Tenenys

Mažosios Lietuvos vėliava


Šaltinis: „Apie musų Kraszto Wēliawą“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 131, 1920 m. birželio mėn. 26 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430469&seqNr=2, https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430469&seqNr=3