1920 m. birželio 30 d. | Šaulių sąjungos suvažiavimas

Šaulių sąjungos bute buvo atidarytas šaulių būrių atstovų suvažiavimas. Atidarius suvažiavimą ir nutarus suvažiavimo vardu pasveikinti Steigiamąjį Seimą.

Birželio 27 d. 2 val. po pietų Šaulių sąjungos bute buvo atidarytas šaulių būrių atstovų suvažiavimas. Atidarius suvažiavimą ir nutarus suvažiavimo vardu pasveikinti Steigiamąjį Seimą, buvo einama prie tolimesnių dienotvarkės punktų. Pirmiausia buvo pranešimai iš vietų. Jie vis delto buvo įdomūs, nes kai kurie vaizdžiai nupiešė kai kurių komendantų, milicijos viršininkų ir apskričių viršininkų atsižvelgimą į Šaulių sąjungą. Buvusio vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministerių žinioje esantieji valdininkai vienur ar kitur labai persekioję šaulius, įtardami juos esant bolševikus ar kitokius plėšikus. Pavyzdžiui, Ukmergės apskrities rajone šauliams labai sunku buvo organizuotis, neleidžiama buvo net mankštymų laisvai daryti. Čia prieš šaulius griežtai buvo nusistatę tiek apskrities viršininkas, tiek komendantas ir milicijos vadas. Kedainių komendantas irgi labai kliudęs šauliams organizuotis. O Gužių būrys buvo net po teismus tąsomas, bet skundikai pralošę. Š[i]aulių rajone kai kuriose vietose taip pat daug vargo turėjo su administracijos atstovais. Vienu žodžu, klausant iš eilės visų tų pranešimų, atrodo, jog ir žvalgybos skyrius ir kai kurie apskričių viršininkai tik tuo ir teužsiima kad gaudo, tardo ir krečia šaulius. Tik Panevėžyje ir kitur, kur komendantai arba milicijos vadai yra žmoniškesni, šaulių organizavimo darbas eina daug sparčiau. […]

Klaipėdos šaulių rinktinės Šaulių-Sakalų būrys (daugumoje paštininkai) sportuoja. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Darbas, nr. 42, 1920 m. birželio mėn. 30 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118854&seqNr=2