1920 m. birželio 6 d. | Karo apžvalga

Birželio 6 dieną lenkai puolė kaimus Oleniškiai ir Ugrumovka (į žiemius nuo Vievio), stengdamiesi apsupti mūsų sodybą Kasaviškiuose. Po 3 val. šaudymosi lenkai pasitraukė.

Mūsų santykiai su lenkais. Įsitraukus lenkams į karą, kurio galo nesimato, jiems reikia vis didinti savo karo pajėgas; dėlto šaukia 1896, 1897, 1898, 1899 metų naujokus, renka arklius armijai, imdami juos ir mūsų okupuotose vietose.

Nustūmę bolševikus, lenkai palaiko gyvesi mūsų demarkacijos linijoje. Ogi dvi savaites laikėsi visai ramiai, šia savaite pradėjo užpuldinėti.

Birželio 6 dieną lenkai puolė kaimus Oleniškiai ir Ugrumovka (į žiemius nuo Vievio), stengdamiesi apsupti mūsų sodybą Kasaviškiuose. Po 3 val. šaudymosi lenkai pasitraukė. Mūsų vienas kariškis sužeistas.

Tą pačią dieną lenkai rengėsi pulti mūsų sargybą Gateliuose (tarp Salakų ir Tauraginos). Mums atidengus ugnį lenkai pasitraukė.

Tą pačią dieną lenkai užpuolė mūsų sargybą Novuinų kaime; sargyba gavus paspirtį iš užtvaros, lenkus atmušė.

<…>


Petro Rusecko redaguotame ,,Kariškių žodyje“ vėl talpinamos žinios iš frontų. Kadangi Lietuvos valdžia buvo pradėjusi derybas su bolševikais ir jie tiesiogiai Lietuvos teritorijai nebegrąsino, daugiausiai dėmesio kreipiama į santykius su lenkais. Čia tęsėsi karo veiksmai. Nors Lenkijos vadovybė dabar orientavosi į kovos veiksmus prieš Sovietų Rusiją, matyt prevenciškai buvo paspaudžiama ir Lietuva. Tai rodo atakos dviejuose skirtinguose Lietuvos vietose, netoli Vievio ir Salako, kurios buvo lietuvių pusės sėkmingai atmuštos išlaikant prieš tai nusistovėjusią jėgų pusiausvyrą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvos kariuomenės 1-ojo raitelių pulko savanoriai , 1919 m. Fotografija iš LCVA, P-19037.


Šaltinis: Kariškių žodis, 1920 06 21, Nr. 25, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48845&biRecordId=4490