1920 m. birželio 7 d. | P. Tallentso kalba Kaune

Sveikinu Jus, gražiausiu būdu įvykusius savo Seimo atidarymo posėdį, o taip pat dėl to Jūsų sąmonės liberalingumo, kuris leido Jumpavęst moteriai pirmininkavimą. Sveikinu Jus taip pat dėl būdo, kuriuo atlikote žymią reikalų programą, kaip tai girdžiu iš pulkininko Ward ir kitų.

Anglų Komisaro Baltijos pajūrio valstybėm pulkininko Tallento kalba, pasakyta birželio 7 d. Steigiamojo Seimo Atstovų suruoštoj puotoj „Metropoly“ Kaune:

Ponai!

Per pastaruosius aštuoniolika mėnesių dalyvavau trijų naujų Seimų atidaryme, dėl to galiu laikyt save to dalyko žinovu esant. Tad remdamasis tuo, sveikinu Jus, gražiausiu būdu įvykusius savo Seimo atidarymo posėdį, o taip pat dėl to Jūsų sąmonės liberalingumo, kuris leido Jumpavęst moteriai pirmininkavimą. Sveikinu Jus taip pat dėl būdo, kuriuo atlikote žymią reikalų programą, kaip tai girdžiu iš pulkininko Ward ir kitų. Visame tame matau laimingiausią laidą ateičiai. Tikiu Jūsų susirinkimą esant dar vienu laidu, kad tie simpatijos ir pasitikėjimo santykiai, kurie susidarė paskutinius metus tarp Anglų ir Lietuvos, bus kas kartą artimesni. Lietuviai susitikdavo su Anglais pastarųjų dvylikos mėnesių laiku ir aš manau išmokę abi tautos mylėt ir gerbt viena kitą, abi tautos nusimaną tikrai kvalifikuotam bendram darbui laisvės draugavime. <…>

Geriu Lietuvos pasisekimo garbei, jos Steigiamojo Seimo sėkmingo darbo garbei, linkėdamas, kad tie darbai būtų tinkamai dirbami sunkiais ir neramiais nūdien gyvenamais metais, kad jie įstengtų sudaryti laisvą, ramų ir laimingą gyvenimą kiekvienam Jūsų gražaus krašto piliečiui.

Kauno „Metropolis“. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: P. Tallentso kalba Kaune (1920, Birželio 16). Lietuva (122 (404), p. 2. [žiūrėta 2020-05-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64728&seqNr=2