1920 m. birželio 8 d. | Anglų ir Lietuvių draugija

Keli Anglų karininkai, tarnavę Lietuvos kariuomenėj sudarė dabar draugovę, kurią pavadino <Britų – Baltų Įvežimo ir Išvežimo Draugovė>, kurios tikslas bus vystyt prekybą tarp Lietuvos Anglų.

Kaunas, VI. 8 (Elta). Keli Anglų karininkai, tarnavę Lietuvos kariuomenėj sudarė dabar draugovę, kurią pavadino <Britų – Baltų Įvežimo ir Išvežimo Draugovė> (<British – Baltic Export and Import Company>), kurios tikslas bus vystyt prekybą tarp Lietuvos Anglų. Toj sąjungoj suinteresuoti ir Lietuviai ir Anglų kapitalai.

Reikia tikėtis, kad tas pavyzdys plačiai prasiplės, ir tai bus geriausias laidavimas kultūriniam ir politiniam Lietuvos ir Anglų susiartinimui ir ekonominių ryšių nustatymui.


Šaltinis: Anglų ir Lietuvių draugija (1920, Birželio 13). Lietuva (120 (402), p. 2. [žiūrėta 2020-05-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64730&seqNr=2