1920 m. gegužės 10 d. | Atstovo iš Lietuvos balsas

Tokio namo intaisymui yra butinai reikalinga pusėtinai pinigų (apie $20,000), gi Lietuvos valdžia kaip kartas ir taip daug turi rupesčių, kurie turi buti atliekami tuojaus. Taigi kas Liet. šiame laike pagelbės, jei ne Amerikoje gyvenanti jos vaikai. Todel, dėkime kas kiek išgalime.

Gerbiamas Daktaras A. Rutkauskas savo pranešimuose prašo visų Amerikos lietuvių kad jie pagal išgalės prisidėtų prie pastatymo Kaune vargšams prieglaudos. Jisai rašo, kad Kaune ant gatvių yra baisus reginys. Daug vargšų, su atšalusiais pirštais nuo kojų ir rankų, daug apdriskę, apiplyšę valkiojasi, kad net baisu pažiurėti. Kiekvienam praeiviui tokie pavargėliai užstoja kelia ir prašo išmaldos. Prašo ne pinigų, bet… duonos. Įspudis, ypač svetimtaučiams į Lietuvos sostinę atsilankiusiems, labai nemalonus.

Kad kiek nors apvalius gatves nuo tų vargšų, sumanyta nupirkti jiems namas ir intaisyti šiokią tokią dirbtuvę, kur jie patys sau mastą uždirbtų ir nebutų gyventojams tokia sunkenybės našta.

Tokio namo intaisymui yra butinai reikalinga pusėtinai pinigų (apie $20,000), gi Lietuvos valdžia kaip kartas ir taip daug turi rupesčių, kurie turi buti atliekami tuojaus. Taigi kas Liet. šiame laike pagelbės, jei ne Amerikoje gyvenanti jos vaikai. Todel, dėkime kas kiek išgalime. Dėkime visi, nes visiems yra brangi musų tėvynė Lietuva ir jos geras vardas. Šiame reikale galėtų daug prigelbėti lietuvių draugijos. Jos savo auka statytų amžiną paminklą Lietuvoje. Lauksime ir pirmutinių tam reikalui aukų ypač lauksime jų nuo lietuvių draugijų. Broliai ir sesers, darban, nes šis reikalas yra neatidėliojamas.

Visais L. R. Kr. Rėmėjų reikalais kreipkitės pas

  1. Tumasonis,

456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

Šv. Vincento ir Paulo draugijos Prisikėlimo skyriaus senelių-ligonių prieglaudos projektas (Aukštaičių g. 4). Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Atstovo iš Lietuvos balsas“, Draugas, nr. 111, 1920 m. gegužės mėn. 10 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197182&seqNr=2