1920 m. gegužės 13 d. | Gegužinė koncertas Kariuomenės kultūros ir švietimo reikalams

Gen. Št. Lit. Sk. Kultūros ir Švietimo Sekcija Kariuomenės kultūros ir švietimo reikalam Gegužės 13 d. (per Šeštines) rengia Gegužinę Koncertą.

Gen. Št. Lit. Sk. Kultūros ir Švietimo Sekcija

Kariuomenės kultūros ir švietimo reikalam

Gegužės 13 d. (per Šeštines) rengia

Gegužinę Koncertą

Važiuos garlaivis RAUDONDVARIO link.

Vakare 81/2 val. RAUDONDVARIO rūmuos BUS KONCERTAS

Maloniai sutiko dalyvauti: { P. p.  V. Grigaitienė, V. Solovjova Olekienė,

A. Oleka, P. Oleka, M. Leškevičius, V. Žadeika.

Po Koncertui Šokiai

Iš Kauno išvažiuos garlaivis „Nemunas“ lygiai 2 v. p. p.

Bilietų galima gaut Kultūros ir švietimo Sekcijoj

(Duonelaičio g-vė Nr. 2) ir Gen. Št. Literatūros dalyj.

Bus bufetas. Karo orkestras.


Vladislava Palavinskaitė-Grigaitienė. Fotografija iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 09 d., Nr. 102 (384), p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64798