1920 m. gegužės 18 d. | Riaubos laidotuvės

Geg. 16 d. 10 v. iš įgulos bažnyčios išnešė a. a. lakūno leitenanto Vytauto Riaubos karstą ir padėjo ant aeroplano. Dviem kapelijom pakarčiui gedulo maršus dūduojant, patys lakūnai savim nuvežė aeroplaną, lengvai riedantį ant trijų savo ratelių.

Geg. 16 d. 10 v. iš įgulos bažnyčios išnešė a. a. lakūno leitenanto Vytauto Riaubos karstą ir padėjo ant aeroplano. Dviem kapelijom pakarčiui gedulo maršus dūduojant, patys lakūnai savim nuvežė aeroplaną, lengvai riedantį ant trijų savo ratelių. Lydėjo atvykę suvalkiečiai kunigai, asistuojant „Tautos“ redaktoriui kun. Tumui, karo kapelionui Vyšniauskui ir kitiems kunigams, ir nesuskaitoma minia. Čia pat buvo Vyriausiasis Karo Vadas generolas Galvydis, generolas Liatukas, generolas Kubilius, ministeris Merkys, generolas Nastopka su visu Generaliniu Štabu, Aviacijos dalis, kuopa kareivių. Viršuje, lyg išgązdintos sparvos, sukiojos ir, rodės, šiuokart gailiai urzgė du aėroplanu, pildamu iš aukštybių lapus ant kelio. Baigiant lydėti, vienas nusileido labai žemai ir papylė tiesiai ant karsto daugybę pintų vainikėlių – draugų dovanos. Daugybė vainikų ir dar daugiau ašarų akyse lydinčių, kad ir nepažinusių velionies. Neregėtos iškilmybės, atminimai žuvusiojo saulės siekėjo jaunumo, jo gabumo, drąsumo, žuvusios vilties (jis su draugu Kumpiu tebuvo pasižymėję), – visa tai sudarė tokį ūpą, jog ašaros savaime vilgė akis ir krūtinė lingavo.

Ant kapo griaudų pamokslą pasakė karo kapelionas Vyšniauskas. Paskui kalbėjo gen. Galvydis, velionies draugas Sidoravičius – labai dailiai ir inteligentiškai, ir Mariampolės Ateitininkų grupės atstovas, taip meiliai, broliškai, širdingai, be afektacijų, kaip tik gali pasirodyti tikrai, nedirbtinai sugelta draugo širdis. Ant kapo taip ir tedera.

Kūną dedant į duobę, kareivių kuopa paleido tris paskutinius garbės šūvius.

Oi, varge, varge! Kam tu neleidi Lietuvai pasidžiaugti geraisiais savo sūnumis?

1920 m. gegužės 16 d. palaidoto ltn. V. Riaubos kapas. Lietuvos aviacijos muziejaus fondai

Ltn. V. Riaubos laidotuvių epizodas prie Įgulos bažnyčios. 1920 m. gegužės 16 d. Lietuvos aviacijos muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno dienynas“, Tauta, nr. 21 (30), 1920 m. gegužės mėn. 18 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120508&seqNr=4