1920 m. gegužės 19 d. | Kaunas svečio akimis

Beweik pasakycziau, kad Kaunui žymiausią Grožybę teikia jo giriuoti Kalnai bet ir Nemunas su Wilija. Pagaliau patsai Miestas! Jis neguli ir nenori lyginties nei į Rygą, nei į Berliną, bet tacziau jis gražus savo Budu.

Viktoras Girlanda

Kaunas

[…] Kaune atwykęs nesutiksi Bēdos dėl Nakwynēs. Wieszbuczių (Hotelių) yra geras Skaiczius. Nēra Stokos ir lietuwiszkų. Taipgi yra ir lietuwiszkų „Cukrainių“, „Kawinių“ ir „Walgyklų“. Prekės newienokios. Yra czia tiesiog didžių Iwairumų. Bet gausi, ko nori. Daug kas pigesnis negu Klaipēdoj, kaip tai Cukrus, Briežukai ir Skaitlius kitų Dalykų, ypacziai ir Miltai. Pagywenimas tokiu Budu neblogas. Tik žinoma, reikia žinoti kaip gywenti.

[…] Draugijinis Lietuwių Kauniszkių Gywenimas rodos labai gywas. Szwentadieniais rengiama daugeli Wietose Szokiai, Wakarai (Szwentēs), nežiurint Teatro ir Koncertų. Pereitą Szwentądienį Kauno „Inteligentų Klubas“ surengē didelę Gegužinę pas Newēžos Upę prie Kauno. Sziaip „Inteligentų Klubas“ susieina dideliame „Metropolio“ Wieszbutyje. „Wilkolakio“ problematiszkosios Sueigos atsibuna ir tankiai. O yra dar daug kitų Progų susieiti Kauniszkiais.

O aplamai, kaip iszrodo Kaunas? Reikia pasakyti, jog sziuo Metu labai žymus. Ypacziai wos galima atsigērti jo gražia Aplinkybe. Reikia tik iszeiti ant bilekokios Kauno Kalnų Eilēs, o czia jau matyti wisas Kaunas, kaip jis pakalnēje atsitiesęs guli paliai Nemuno. Gražus yra Waizdas, kur Wilija įbėga į Nemuną. Beweik pasakycziau, kad Kaunui žymiausią Grožybę teikia jo giriuoti Kalnai bet ir Nemunas su Wilija.

Pagaliau patsai Miestas! Jis neguli ir nenori lyginties nei į Rygą, nei į Berliną, bet tacziau jis gražus savo Budu. O nors Kaunui, kaip laikiniai Lietuwos Sostinei nepriderētų turēti nei kai-kur iszwirtusių Tworų, nei apiplyszusių Butelių, nei duobētų Gatwių, na, pagaliau ir nei tų Skaitlių Elgetu (Ubagų), bet wis dėlto Kaunas liks Miestas, puikus sawo Budu. Nes nereikia užmirszti, kad tie Metai Karo ir jo Pėdsakų paliko labai žymias Pasekmes. […]

Kauno senamiesčio panorama. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kaunas“,Prūsų lietuwių balsas, nr. 101, 1920 m. gegužės mėn. 19 d., p.2-3.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430252&seqNr=2