1920 m. gegužės 20 d. | I Sesijos Ketvirtasai posėdis

Faktas yra, kad kur tik mirties bausmė naudojama dažnai, tai piktadarių skaičius ne tik nemažėja, bet dar daugėja. Kada žmogaus gyvybės vertė krinta, tada kaip tik auga žmogžudžių skaičius, ir jei dabar net kultūringuose kraštuose patvino visokių žmogžudysčių banga.

I Sesijos Ketvirtasai posėdis

[…] „Pareškimas

Socialdemokratų frakcija turi žinių, kad šiom dienom kareiviui Kuznecovui, kaltinamam sukilime vasario 22–23 d., nuteistam mirti, į jo prašymą Valstybės Prezidentui Smetonai dovanot bausmę buvo atsakyta neigiamai ir egzekucija turėjo šiandien įvykt ar gal jau įvyko […]. Socialdemokratų frakcija šiame atsitikime lygiai ir kituose siūlo Steigiamajam Seimui tuč tuojau užgint vykdymą egzekucijų iki bus išrištas amnestijos ir Laikinojoj Konstitucijoj mirties bausmės klausimas“. […]

Laikinosios Konstitucijos projekto svarstymas

[…]

Čapinskis (sd) [Vincas Čepinskis]. […] Mirties bausmė niekumet nepasiekė savo tikslo ir visiškai neatsako šiandieninei žmonijos sąmonei ir sąžinei. Mirties bausmės padėty glūdi keršto instinktas, vienas iš galingiausiųjų antisocialinių instinktų ir veiksnių. Kai kurie sociologai tvirtina, būk kerštas padėjęs primitingam žmogui visuomenintis, kadangi tuo būdu pašalinami būdavo tie, kurie laužė visuomenės tvarką, bet aš bijau, kad su ta priemone nebūtų taip, kaip su šiltine sargančiu, kuriam kraują leidžia: daugiau nuo tokio gydymo miršta, negu išgyja. Faktas yra, kad kur tik mirties bausmė naudojama dažnai, tai piktadarių skaičius ne tik nemažėja, bet dar daugėja. Kada žmogaus gyvybės vertė krinta, tada kaip tik auga žmogžudžių skaičius, ir jei dabar net kultūringuose kraštuose patvino visokių žmogžudysčių banga, tai yra žmonių baisumo per tuos penkis metus padarinys. […]

Dar yra motyvų, kurie kalba prieš mirties bausmės panaikinimą, būtent, sakoma, kad panaikinus mirties bausmę, negalima busią palaikyt kariuomenėj disciplinos. Tai ne tiesa. Prieš revoliuciją Rusų armijoj buvo 1 mil. dezertirų, nors mirties bausmė veikė. […] Tai proto motyvai del mirties bausmės panaikinimo. Kalbama, kad mes socialdem. esame materialistai, bedieviai. Taip, mes esame materialistai, bet kas del bedievių, tai jų yra ir tarp kunigų. Doros motyvai mum gal dar svarbesni už proto nurodymus. Visos didžiosios religijos, kaip ir proto mokslas, draudžia mirties bausmę, kaip didžiausią baisenybę. Žydų religijoj pasakyta: „nenukauk“. Budizmas draudžia nukaut ne tik žmogų, bet ir gyvulį. O Viešpats savo evangelisto lūpom reikalauja: „Kerštą man palikt ir aš atlyginsiu“.

Kairėje – miesto kalėjimas. Dabartinė A. Mickevičiaus gatvė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamojo Seimo darbai. 1 sąs. 1920 m., p. 23, 30.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000092954?exId=48804&seqNr=25; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000092954?exId=48804&seqNr=31