1920 m. gegužės 28 d. | Dėl Muzikos mokyklos subsidijavimo

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos valdyba nusprendė paimt Muzikos Mokyklą į savo žinią ir tuojau skyrė reikalingų lėšų šiam semestrui užbaigti

M. Kūr. Dr. Valdybos posėdy gegužės 28 d. išklausius p. Naujalio pranešimą, kad Švietimo Ministerija atsisakanti Mokyklą subsiduoti ir kad Mokykla be subsidijos ir šio semestro pabaigti negalėsianti, kad būtų geistina, kad Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija pasiimtų Muzikos Mokyklą į savo globą, taip pat išklausius Draugijos Muzikos sekcijos Vedėjo Tallat-Kelpšos pranešimo, kad Muzikos Sekcija šiam sumanymui pritarianti, – L. M. Kūr. Draugijos Valdyba nusprendė paimt Muzikos Mokyklą į savo žinią ir tuojau skyrė reikalingų lėšų šiam semestrui pabaigti.

Kompozitorius, Lietuvių meno kūrėjų draugijos Muzikos sekcijos pirmininkas Juozas Tallat-Kelpša. Apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuva, 1920 m. birželio 01 d., Nr. 118 (400), p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64731