1920 m. gegužės 29 d. | Žydų liaudies manifestacija

Lietuviai sveikina žydus, gavus sau žemės valstybei.

Ž y d ų   l i a u d i e s   m a n i f e s t a c i j a, gavus teisę šeimininkauti Palestinoje, kad ir Anglų protektorate, 27. V. d. pavyko. Gatvės buvo labai išpuoštos. Buržuazija tačiau mažai tedalyvavo. Pas Prezidentą manifestantai apsimainė simpatijomis. Didelio pagavimo nesimatė. Lietuviai sveikina žydus, gavus sau žemės valstybei. Tik žydai nesiruošia ten važiuoti, kol gali dirbti. Girdi, Palestinoje tėra gera mirti; gyventi gi gera ir Lietuvoje. Ką gi, sutilpsime, jei būsime išmintingi ir gerai velysime šiam nepriklausomam kraštui.

Sanremo konferencijoje, po rezoliucijos, kuria nustatytas Palestinos mandatas, pasirašymo. 1920 m. balandžio 25 d.


Šaltinis: „Kauno dienynas“, Tauta, nr. 23 (33), 1920 m. gegužės mėn. 29 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120511&seqNr=2