1920 m. gegužės 3 d. | Steigiamojo Seimo sąstatas

Vyriausioji rinkimų komisija praneša galutinį St. Seimo sąstatą.<…> Viso bus 112.

Kaunas, 3. V. (Elta). Vyriausioji rinkimų komisija praneša galutinį St. Seimo sąstatą: Krikščionys Demokratai gavo 59 vietas, Socialistai liaudininkai demokratai ir Valstiečių Sąjunga – 29, socialdemokratai – 13, žydų – 6, lenkai – 3, vokiečiai – 1, darbininkų sąrašas – 1. Viso bus 112.


1920 m. balandžio 14–16 d. vyko pirmieji demokratiniai rinkimai Lietuvos istorijoje. Rinkimuose dalyvavo net 90 procentų visų rinkimų teisę turėjusių piliečių. Jų metu buvo išrinkti 112 parlamentarai. Steigiamojo Seimo Pirmininku tapo būsimasis prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Tarp išrinktų parlamentarų buvo įvairiausių socialinių sluoksnių atstovų – ūkininkai, darbininkai,  amatininkai, kunigai, rabinas, mokytojai, gydytojai, kariškiai ir t. t. Tačiau asmenų, turėjusių aukštojo mokslo diplomus, Seime buvo mažuma. Tarp Seimo narių buvo šeši Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. Svarbu pabrėžti, kad į Steigiamąjį Seimą buvo išrinktos 5 moterys!

1920 m. gegužės 15 d. įvyko pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis, kurio pirmininke buvo vyriausia amžiumi Seimo narė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, o sekretoretavo jauniausia amžiumi Seimo narė – Ona Račiukaitienė.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Steigiamojo Seimo rūmai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamojo Seimo sąstatas (1920, Gegužės 4). Lietuva (97 (379), p. 1. [žiūrėta 2020-04-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64803&seqNr=1