1920 m. gegužės 31 d. | Socialdemokratai siūlo atsisakyti ordinų ir laipsnių

Rusu praeitis parodo, kad ordenai ir laipsniai armijai daug žalos darė ir dažnai buvo del jų prakišami žymūs žygiai. Žymesnieji pedagogai yra prieš dalinimą vaikam dovanų.

Cirtautas (sd.) Social-demokratų frakcija siūlo komisijos projekto 15 § vietoj žodzių: „luomų ir titulų nėra“ – įdėt žodzius: „luomai, titulai, rangai ir ordenai panaikinami“.

Mūsų kariuomenės garbingoj pradžioj nebuvo nei ordenų, nei titulų. Jie įvesti vėliau. Laipsnius ir titulus įvedant buvo padaryta anketa. Fronto karininkai buvo prieš titulus. Prie Krašto Apsaugos Ministerijos yra tam tikra taryba, kuri svarsto svarbesnius sumanymus. Tačiau laipsnių įvedimas svarstyt tarybai nebuvo duotas, tur but tai buvo pravesta tik Smetonos ir Merkio žinia. Rusu praeitis parodo, kad ordenai ir laipsniai armijai daug žalos darė ir dažnai buvo del jų prakišami žymūs žygiai. Žymesnieji pedagogai yra prieš dalinimą vaikam dovanų. Taip pat ir kariuomenėj su ordenais: gal bus gaila kaikam tų papuošalų, kuriais dabar apsikabinę buvusieji rusų kariškiai. Bet nėra ko tikėtis, kad tie, kurie priėmė prezidentą, atmestų dabar titulus ir ordenus. […]

Ruseckas (vs). Kalbu savo vardu. Vilniaus laikais, kada dar tik kūrėsi mūsų kariuomenė, kada tebuvo tik 50 karininkų, 3 kareiviai, vienam kariškių susirinkime laipsniai buvo entuziastingai atmesti. Tačiau toliau radosi del to daug nepatogumų; ypatingai tas buvo atjaučiama santykiuos su svetimtaučiais. Anketa daugumoj išsitarė prieš laipsnius, bet kai juos įvedė, niekas nuo jų neatsisakė. Įvedus laipsnius kariuomenė del to nei kiek nenukentėjo. Kariuomenėj turi būt kokie nors laipsniai, kitaip labai sunku būtų palaikyt drausmė. […]

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas, kuriuo, kaip manoma, buvo apdovanotas Susisiekimo ministerijos pašto tarnybos viršininkas Juozas Aneliūnas. 1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamojo Seimo darbai, 2 sąs. 1920 m., p. 67.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000092954?exId=48803&seqNr=33