1920 m. gegužės 5 d. | Žinios iš Lietuvos. Raseiniai

Gegužės 5 d. per apskrities Tarybos suvažiavimą pasiūlyta Tarybos nariam rūpintis įkurt <Lietuvos> agentūrą valsčiuos. Yra vilties, kad žmonių rinktiniai karštai padės savo žmonėm gaut laikraščius. Dabar metas, kada kiekvienas rinkęs pilietis norės girdėti, ką ir kaip kalbės seime jų rinktieji atstovai.

Miestas gan didokas. Gražus todėl, kad jame yra daug dekoracinių medžių ir daug namų turi savo sodelius. Yra elektros stotis, bet piliečiam ėmus labai reikalaut elektros šviesos, trūksta el. jėgos ir kitiems tenka tenkintis žibalu. Privačia iniciatyva steigiamas garinis malūnas.

Apskrity kultūra pradėjusi sparčiai kist. Yra jau 80 mokyklų. Kai kur statoma naujų mokyklų drauge ir liaudies namai, kur bus didelės salės susirinkimam ir vakarėliams. Galima sveikint. Tokie namai bus tikri kultūros židiniai. Kad tik jų pavyzdį pasektų kitų apylinkių piliečiai. Žemės ūkis sparčiai atsigauna.<…> Rinkimai į St. Seimą visam apskrity buvę atlikti tvarkingai. <…> Gegužės 5 d. per apskrities Tarybos suvažiavimą pasiūlyta Tarybos nariam rūpintis įkurt <Lietuvos> agentūrą valsčiuos. Yra vilties, kad žmonių rinktiniai karštai padės savo žmonėm gaut laikraščius. Dabar metas, kada kiekvienas rinkęs pilietis norės girdėti, ką ir kaip kalbės seime jų rinktieji atstovai. O tai ir galima bus tik per laikraštį sužinoti. Tautų santykiai taip pat visai geri. Buvusieji įtariamieji lenkų šalininkai dabar geri Lietuvos tėvynės piliečiai. Reikia tikėtis, kad Raseinių apskritis tas senų seniausias Lietuvos kampelis, netrukus liks pavyzdingas ir vertas garbingos savo senovės.

Aklasmatė

Raseiniai. Vilniaus gatvė. Fot. Alfonsas Survila. XX a. 4 deš. Kretingos muziejus


Šaltinis: Žinios iš Lietuvos. Raseiniai. (1920, Gegužės 27). Lietuva (114 (396), p. 2. [žiūrėta 2020-04-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64807&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/136511153/136511165?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fpaieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F136511153%3Fs_id%3DN0B1HSahDGidH3VI%26s_ind%3D472%26valuable_type%3DEKSPONATAS