1920 m. gegužės 6 d. | Sporto užsiėmimai Vytauto kalne

Įsirašiusieji į Lietuvos Sporto Sąjungos Kliūbus įleidžiami į Sodną Vytauto kalne veltui, orkiestrui griežiant nariai moka pusę kainos.

[…] Kaunas. Bal. 23 d. Vytauto kalne įvyko Kauno Lietuvių Skautų susirinkimas. Skautai atliko keletą gimnastikos būdų. Veliau buvo keletas skautų žaidimų, pav., bėgimas, džim – džim ir k. Vikresnieji skautai gavo dovanų.

– Įsirašiusieji į Lietuvos Sporto Sąjungos Kliūbus įleidžiami į Sodną Vytauto kalne veltui, orkiestrui griežiant nariai moka pusę kainos.

Lengvosios atletikos pamokos esti Vytauto kalne 5 val. vakaro.

Futbolininkų kliūbo mankštinimai esti pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 5 v. vak. Į futbolininkų klūbą dar priimami nariai. Netolimoj ateity Futbolininkai ketina surengti futbolo imtynes.

Klaipėdos šaulių rinktinės Šaulių-Sakalų būrys (daugumoje paštininkai) sportuoja. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Žinios. Lietuvoje“, Kariškių žodis, nr. 19 (51), 1920 m. gegužės mėn. 6 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120511&seqNr=2