1920 m. gegužės 8 d. | Netrukus bus išspausdintas „Trimitas“

Nepartinis, mokslo, literatūros, visuomenės, politikos, sporto mėnesinis žurnalas. Artimiausieji bendradarbiai: Vladas Putvinskas, Antanas Vienuolis Žukauskas, Vargovaikis, Kazys Ralys…

Nepartinis, mokslo, literatūros, visuomenės, politikos, sporto mėnesinis žurnalas.

Artimiausieji bendradarbiai: Vladas Putvinskas, Antanas Vienuolis Žukauskas, Vargovaikis, Kazys Ralys, Rapolas Skipitis, Matas Šalčius, Sutiko rašyti „Trimitui“: Dr. Sližys, Dr. J. Eretas, Keistutis Šliupas, J. Turčiniškis, Justinas Zubrickas, Juozas Ralnys, Inž. Ant. Graurokas ir kiti.

Žurnalo programa: 1. Vedamieji straipsniai. 2. Mokslo, teknikos, sporto, gimnastikos ir kiti specialiniai dalykai. 3. Beletristika. 4. Mūsų gyvenimo kronika. 5. Pasaulio politikos apžvalga.

  1. Korespondencijos, žinios, pastabos ir t. t. 7. Bibliografija. 8. Oficialinė dalis.

Kaina su siuntimu: Lietuvoj: 1 mėn. 5 auks., 12 m. 60 auks. Užsieniuos: 1 mėn. 10 auks. 12 mėn. 120 auks.

Skelbimų kaina: 1 pet. eilutė teksto gale 1 auks., 1 pet. eilutė prieš tekstą 3 auks. Dideli ir ilgesniam laikui skelbimai pigiau. – Ieškoma agentų žurnalui platinti.

Redakcijos ir Administracijos adresas:

Lietuvos Šaulių Sąjunga. „TRIMITAS“

Kaunas, L. Alėja 26, Tel. 234


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gegužės 08 d., Nr. 101 (383), p. 4

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64799