1920 m. gruodžio 1 d. | Sutartis su Adele Nezabitauskaite-Galauniene

1920 m. Gruodžio mėn. pirma d. Lietuvių Operos Teatro Taryba daro šią sutartį su Adele Nezabitauskaite-Galauniene.

1920 m. Gruodžio mėn. pirma d. Lietuvių Operos Teatro Taryba daro šią sutartį su Adele Nezabitauskaite-Galauniene.

  1. Operos T. Tarybos kviečiama dainininkė-solistė Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė, lyriškas sopranas įstoja į Lietuvių Operos Teatrą laikui nuo 1 d. lapkričio mėn. 1920 m. iki 31 d. Gegužio mėn. 1921 m. <…>

1920 m. sausio 29 d. buvo įsteigta Lietuvių meno kūrėjų draugija, kiek vėliau ­– Muzikos sekcija. Pradžioje priklausė Juozas Naujalis, Juozas Tallat-Kelpša, Julius Štarka ir Juozas Žilevičius, vėliau prisijungė Viktoras Žadeika, Vladislava Grigaitienė, Adelė Galaunienė, Morta Vaičkienė, Aleksandras Kačanauskas, Petras Oleka, Mykolas Leškevičius.

Vienas svarbiausių muzikos sekcijos tikslų buvo Operos teatro įsteigimas. Didelis nuopelnas organizuojant Operą priklauso A. Kačanauskui. Jo iniciatyva buvo sukviesta grupė muzikų, kurie pradėjo svarstyti konkrečius operos trupės sudarymo, finansavimo, repertuaro klausimus. Skaitydami 1920 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolą pastebime, kad susirinkime dalyvavo ir būsimosios trupės nariai: A. Galaunienė, P. Oleka, V. Grigaitienė, J. Tallat-Kelpša ir kt. Posėdyje buvo pasiskirstyta organizavimo darbais ir pareigomis, nutarta pasikviesti Kiprą Petrauską dalyvauti Operos kūrimo veikloje. Buvo sudaryta Operos taryba, kuriai pavesta planuoti būsimo teatro darbą ir tvarkyti administracinius reikalus. Tarybai priklausė K. Petrauskas, J. Tallat-Kelpša, J. Žilevičius ir teisininkas, vienas žymiausių to meto politikos ir kultūros veikėjų, Stasys Šilingas.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Lietuvių meno kūrėjų draugijos Operos taryba. Kaunas, 1920 m. Iš kairės: Juozas Žilevičius, Juozas Tallat-Kelpša, Stasys Šilingas, Kipras Petrauskas. Kauno miesto muziejaus fondai.

Adelė Galaunienė. Kaunas, 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai.Šaltinis: Lietuvių meno kūrėjų draugijos Operos tarybos sutartis su Adele Nezabitauskaite-Galauniene. 1920 m. gruodžio 1 d. Kauno miesto muziejaus fondai.