1920 m. gruodžio 2 d. | Wells apie Lenin

Prie progos Leninas pateikė savo bendrakalbiui žinių apie Amerikos Suvienytų Valstybių planus link Rusijos. Leninas tvirtino, jog Amerikos valdžia yra Rusams padavusi pozityvių pasiūlymų: pirmiausia tur būt Rusams suteikta pašalpa ūkio srity ir jie turi būti pripažinti de jure. Leninas net kalbėjęs apie sutartį tarp Sovietų Rusijos ir Amerikos.

G. H. Wells, garsus Anglų rašytojas, paskelbė visą eilę straipsnių, kuriose aprašomi Rusijoje įgauti įspūdžiai. Paskutiniame straipsny p. Wells aprašo apie savo susitikimą su Leninu, su kuriuo plačiau kalbėjosi apie pamatinius komunizmo klausimus. Prie progos Leninas pateikė savo bendrakalbiui žinių apie Amerikos Suvienytų Valstybių planus link Rusijos. Leninas tvirtino, jog Amerikos valdžia yra Rusams padavusi pozityvių pasiūlymų: pirmiausia tur būt Rusams suteikta pašalpa ūkio srity ir jie turi būti pripažinti de jure. Leninas net kalbėjęs apie sutartį tarp Sovietų Rusijos ir Amerikos.

Sulig tos sutarties Amerika teikianti Rusams pagalbos, jei juos Siberijoje užpultų japonai. Rusijai priklausančiuose Azijos pakraščiuose turės būti sudaryta bazė Amerikos laivynui. Toliau Leninas užsiminęs apie dideles ir ilgam laikui padarytas koncesijas, kurie eksloatuos Šiaurės Sibirą ir Komčatką.


,,Laisvėje“ buvo aprašomi ir tuometinio pasaulio įvykiai galintys turėti įtakos ir tolimesniems Lietuvos reikalams. Šiame epizode tai įdomi žinutė apie Vladimiro Lenino nuomonę, kad Sovietų Rusija turėtų rasti tam tikrą kompromisą su JAV , paskatinti prekybą ir taip legitimuoti komunistines idėjas. Vis dėlto, Leninas nesulaukė savo žodžių išsipildymo. Diplomatiniai santykiai tarp SSRS ir JAV buvo užmegzti tik 1933 m. , kai JAV kilo tam tikras išgąstis dėl Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią Vokietijoje, todėl nuspręsta grįžti prie jėgų balanso politikos Europoje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Komunistinės revoliucijos Rusijoje vadas Vladimiras Leninas 1920 m. Darbininkų muziejaus Kopenhagoje fotografija. Europeana.


Šaltinis: Laisvė,  1920 12 02, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111331