1920 m. gruodžio 20 d. | Pas Lietuvos vyskupus

Lietuvos valstijos atgimimas yra dideliai surištas su vyskupo Kario bijografija. Tai jis rėmė nedrąsius žingsnius pirmų musų valdininkų, tai jis savo galingu žodžiu naikino tamsius debesis abejojančių širdyse, tai po jo vadovybe musų liaudis parėmė susitvėrusią Pirmąją Tarybą, neprigulmingos Lietuvos valdžią. Jis, rodos, prisaikdino ir pirmąjį Lietuvos respublikos prezidentą Antaną Smetoną.

Turėjęs progą šią vasarą atlankyti Lietuvos vyskupus, jaučiu ne vienam Lietuviui suteiksiąs malonumą paduodamas vieši atsilankymo aprašymą.

Visų pirma turėjau malonumą pamatyti Jo Augštą Malonybę Seinų vyskupą Antaną Karosą. Lenkai, užėmę Seinus, vyskupą išvarė iš Seinų miesto, tikėdamiesi, kad vyskupas pervažiuos į Lietuvių pusę; tečiaus vyskupas jautė, kad jis negali palikti žymią lietuviškai kalbančią vyskupijos dalį Lenkų priespaudai ir todel tik persikėlė į kitą parapiją, butent, Punską, ir čionai kentė Lenkų persekiojimus iki galui, t. y. koliai Lietuvių karuomenė nepaėmė Punsko. Tuomet vyskupas persikėlė į Marijampolę, kame ir man jis teko sueiti. Vyskupas atrodo gan silpnas senelis, darbų bei vargų pirm laiko nunokintas, ugio žemoko, bet akys spindi malonumu bei pasirįžimu. Man išreiškus sąjausmą delei jo atkeltų kančių nuo Lenkų, vyskupėlis (taip jį plačiai vadinama) reiškiai atsakė:

– „Ką-gi darysi, visiems mums reikėjo kentėti.“ […]

Jo Augštą Malonybę Kauno vyskupą Pranciškų Karevičių-Karį norėjau pamatyti pradžioje vasaros, bet kadangi jis vasarą važinėjo į užsienį, gi sugrįžęs dirmavojo, taigi vos prieš patį išvažiavimą iš Lietuvos (Spalio pabaigoje) tegalėjau jį atlankyti.

Lietuvos valstijos atgimimas yra dideliai surištas su vyskupo Kario bijografija. Tai jis rėmė nedrąsius žingsnius pirmų musų valdininkų, tai jis savo galingu žodžiu naikino tamsius debesis abejojančių širdyse, tai po jo vadovybe musų liaudis parėmė susitvėrusią Pirmąją Tarybą, neprigulmingos Lietuvos valdžią. Jis, rodos, prisaikdino ir pirmąjį Lietuvos respublikos prezidentą Antaną Smetoną. Ir vyskupui Karui tegirdimas Lietuvoje tik pagarbos, dėkingumo žodis. […]

Kun. Jonas J. Jakaitis

Vyskupas Karevičius, Žemaičių vyskupas (1914–1926 m.). „Lietuvos albumas“, sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira, 1921 m.


Šaltinis: Kun. Jonas J. Jakaitis „Pas Lietuvos vyskupus“, Draugas, nr. 298, 1920 m. gruodžio mėn. 20 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197216&seqNr=2