1920 m. gruodžio 21 d. | Sovietų pastangos dėl Lenkijos

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija praneša, kad prie Lietuvos sienos bolševikai surinko 40 000 karių su kuriais ketina dar kartą įsiveržti į Lenkiją.

Paryžius, gruodžio 18. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija praneša, kad prie Lietuvos sienos bolševikai surinko 40 000 karių su kuriais ketina dar kartą įsiveržti į Lenkiją. Institucija taip pat praneša, kad rusai gauna didžiulius kiekius amunicijos iš vokiečių, kuriuos šie perduoda per Revalio uostą.


Prieš 100 metų žinios apie Lietuvą pasklisdavo net į atokiausius pasaulio kampelius ir neretai apaugdavo gandais. Aliaskos gyventojai galėjo perskaityti apie Sovietų Rusijos planuojamą kampaniją prieš Lenkiją, kuri turėjo prasidėti nuo pat Lietuvos sienos, o sovietų amunicija būtų gauta iš Vokietijos per Talino uostą. Kaip žinome, toks puolimas taip ir neįvyko, tačiau pozityvi žinia, net Aliaskoje skambėjo Lietuvos vardas, o tai buvo vienintelis kelias į būsimą valstybės pripažinimą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Aliaskos žemėlapis. 1920-ieji. Prancūzijos nacionalinė biblioteka.


Šaltinis: The Daily Alaskan,  1920 12 21, p. 1

Prieiga internete: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82014189/1920-12-21/ed-1/seq-1/

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200517/ark__12148_btv1b531213191