1920 m. gruodžio 22 d. | Lietuvių savaitraštis „Tėvynės sargas“

„Tėvynės sargas“ tvirtai laikysis krikščionybės ir demokratybės pagrindų ir budės Bažnyčios ir Tėvynės sargyboj.

Nuo 1920 m. gruodžio 15 dienos Kaune

Pradėjo eiti žmonėms skiriamas lietuvių savaitraštis

„TĖVYNĖS SARGAS“,

krikščionių demokratų dvasioj redaguojamas

„Tėvynės sargas“ tvirtai laikysis krikščionybės ir demokratybės pagrindų ir budės Bažnyčios ir Tėvynės sargyboj.

„Tėvynės sargas“, eidamas kas savaitė, duos savo skaitytojams pasiskaitymų gyvenimo klausimais ir žinių iš Lietuvos ir viso pasaulio apie visa, kas yra svarbu ir žinotina kiekvienam lietuviui, kaip piliečiui ir krikščioniui.

„Tėvynės sargas“ duos teisingų patarimų.

„Tėvynės sargas“ rašo trumpai ir suprantamai, nes yra darbo žmonių laikraštis.

„Tėvynės sargas“ dės paveikslų, ypač žmonių, atsižymėjusių ir galvą padėjusių kovoj dėl mūsų laisvės ir nepriklausomybės.

„Tėvynės sargo“ kaina: metams – 48 auks., pusei metų – 24 auks., 3 mėn. – 12 auks., 1 mėn. – 4 auks., atskiras numeris – 1 auks.

„Tėvynės sargas“ redakcijos ir administracijos adresas: Kaunas, Ožeškienės g. 3.

Lietuvos pedagogas, žurnalistas, poetas, politinis ir visuomenės veikėjas Stasys Tijūnaitis, 1920–1923 m. redagavęs savaitraštį „Tėvynės sargas“. Kėdainių krašto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. gruodžio 22 d., Nr.280 (562), p.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64787