1920 m. gruodžio 28 d. | Kariuomenės paroda

Jau kelinta karta dalyvauju mūsų kariuomenės parodose ir pastebiu didelį pažangą. Tuojaus matoma nenuilstamo mūsų Armijos Vado Generolo Žukausko darbšti ranka.

Prieš pat Kūčias pagalios įvyko Žaliajam kalne kariuomenės paroda. Jau kelinta karta dalyvauju mūsų kariuomenės parodose ir pastebiu didelį pažangą. Tuojaus matoma nenuilstamo mūsų Armijos Vado Generolo Žukausko darbšti ranka.

Šį kart ytin gražiai pravedė parodą pats vadas gen Žukauskas. Atsižymėjo karo mokykla, komendatūros dalis, elektrotechnikos barai ir rateliai. <…>

Parodą aplankė St. Seimo pirmininkas l. e. p. Valstybės prezidento p. A. Stulginskis su žmona, ministeriai, pasiuntiniai ir misijų atstovai.

Vakare p. Prezidentas vienos dalių vadus pakvietė į savo rūmus arbatos.

Krašto Apsaugos Komisijos vice-pirmininkas

Generolas Silvestras Žukauskas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kariuomenės paroda (1920, Gruodžio 28 d.). Laisvė (21), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111326&seqNr=2