1920 m. gruodžio 29 d. | Naujas nepartinis dienraštis „Laisvė“

Nuo gruodžio š. m. 1 d. eina naujas nepartinis tautinėje dvasioje vedamas dienraštis „LAISVĖ“.

Nuo gruodžio š. m. 1 d. eina naujas nepartinis tautinėje dvasioje vedamas dienraštis „LAISVĖ“.

Jį leidžia spaudos bendrovė su pamatiniu kapitalu virš 1.000.000 auksinų.

Naujoje „LAISVĖJE“ ligi šiol sutiko dalyvauti sekantieji bendradarbiai:

A. Alekna, St. Seimo narys Ambrozaitis, gimn. Mok. Arminas, St. Seimo narys V. Bičiūnas, kun. Česaitis, D. Dumbrė, Pr. Dovydaitis, A. Jakštas, J. J., Juųka, dr. Jokanta, V. Krėvė, St. Seimo narys M. Krupavičia, K. K. Lizdeika, dr. A. Maliauskas, Mėlynasis Šilas, Pleirytė-Puidienė, K. Puida, Paparonis, prof. K. Paltarokas, kun. dr. Reklaitis, P. Radzevičia, A. Smetona, kun. J. Staugaitis, Samarietis, prof. dr. Tomašaitis, dr. Totoraitis, Damazas Treigys, Šalaputris, Vaižgantas, M. Vaitkus, Vienuolis, Žalia Rūta, V. Čarneckis, Galdikienė-Draugelytė, M. Pečkauskaitė, Dėdė Atanazas ir kiti.

Naujoji „LAISVĖ“ atsilieps į visus Lietuvos reikalus ir

stengsis parūpinti Skaitytojams naudingų ir įdomių žinių.

Naujos „Laisvės“ antrašas: REDAKCIJA: Ožeškienės 25. Telef. 161.

ADMINISTRACIJA: Šv. Kazimiero Draugijos Kontora D. Vilniaus g. 34. Telef. 26

METAMS KAINA: 120 auksinų, atsk. Num. 40sk.

„LAISVĖS“ REDAKTORIUS

Dr. E. Draugelis, St. Seimo narys.

Gydytojas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, Steigiamojo Seimo narys, publicistas, dienraščio „Laisvė“ redaktorius Eliziejus Draugelis. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921, p. 71


Šaltinis: „Laisvė“, 1920 m. gruodžio 29 d., Nr. 22, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111325