1920 m. gruodžio 30 d. | Italai

Tuo tikslu p. Sala Umberto esąs prašęs savo vyriausybės, kad atsiųstų savo laikraščių korespondentų į Kauną, kad iš čia siųstomis žinomis teisingai nušviestų padėtį Lietuvoj, nes iki šiol italai tiek težinojo apie Lietuvą, kiek rašė apie ją Varšuvos korespondentai, semdami žinių iš lenkų šaltinių.

(Mūsų specialinio korespondento)

Jūsų bendradarbiui pareiškus padėkos džiaugsmo Italų atstovui Lietuvoj p. Sala Umberto, kad Italų Vyriausybės atstovas, vienintelės didžiųjų Santarvės vasltybių, balsavo už Lietuvos priėmimą į Tautų Sąjungą, p. Sala Umberto pareiškė, kad čia esąs ne jo nuopelnas, nes visa italų visuomenė esanti griežtai nusistačiusi už tai, kad į Tautų Sąjungą būtų priimtos visos tautos, kad ji galėtų būt tikra tautų sąjunga, o ne valstybių sąjunga. […]

Štai buvęs Italų ministeris pirmininkas Nitti – tas komercininkas, finansininkas, tikrai realus šios kilmės žmogus – tolimas nuo sentmentalingųjų jausmų, savo oficialinėse derektyvose, duotose p. Salai važiuojant į Lietuvą sako, (p. Sala Umberto skaito ištrauką) kadangi jie, italai, neturį Lietuvoj y[p]atingų interesų, kad Lietuva jiems daugiausia tegalėtų būt tiktai gera bazė observuot Rusų dramą – tat Italų atstovas, būdamas Lietuvoj, privalo taip elgtis, kad paliktų gero įspūdžio, kad paliktų lietuviuose simpatijos italams, supažindintų su italų siekimais, ir iš kitos pusės – supažindintų italus su Lietuva ir jos gyvenimu. Italų atstovas Lietuvoj turi palikt įspūdžio, kokio palieka svetimas žmogus, arti įėjęs į vieną šeimyną ir padaręs jai gero, atsitolindamas iš jos, palieka toj šeimynoj to gero šviesųjį jausmą.

Ir todel p. Sala Umberto uždavinys esąs – kuo geriausiai supažindinti tas dvi tautas: italus su Lietuva. Tuo tikslu p. Sala Umberto esąs prašęs savo vyriausybės, kad atsiųstų savo laikraščių korespondentų į Kauną, kad iš čia siųstomis žinomis teisingai nušviestų padėtį Lietuvoj, nes iki šiol italai tiek težinojo apie Lietuvą, kiek rašė apie ją Varšuvos korespondentai, semdami žinių iš lenkų šaltinių. […]

Francesco Saverio Nitti (trečias iš dešinės) su kitais italų karo komisijos nariais Jungtinėse Amerikos Valstijose Pirmojo pasaulinio karo metais. wikipedia.org


Šaltinis: „Italai“, Lietuva, nr. 284 (566), 1920 m. gruodžio mėn. 30 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64782&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64782&seqNr=3