1920 m. kovo 10 d. | Lietuvių meno apžvalgos parodos konkursas afišai padaryti

Konkurso „juri“ sudaro visi Lietuvos Meno Kūrėjų Draugijos nariai, kurie panorės tame dalyvauti. <…> Už geriausius projektus skiriama 2 premijos: I – 600 auks. ir II – 400 auks. Premijuoti piešiniai pasilieka L. Meno Kūrėjų Dr-jos nuosavybė.

Menas ir Kūryba

Lietuvių Meno Apžvalgos parodos Konkursas

afišai padaryti

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Parodos Komisija šiuo skelbia konkursą parodos afišos projektui padaryti.

Konkurso sąlygos

1) Afišos projektas su kraštais negali būti didesnis, 34–26 c/m

2) piešiny turi būti padėtas toks užrašas

„Kaunas, Švietimo Ministerijos Rūmai.  Nuo balandžio 18 dienos iki birželio 2 dienos.

Lietuvių Meno Apžvalgos Paroda inrengta Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos išvien su Lietuvių Dailės Draugija. Paroda atidaryta kasdien nuo 10 v. r. lig 5 v. v. Inėjimas 3 auksinai. Kareiviams ir mokiniams 1 auks.“

3) Konkurso projektai paprasta konkursų tvarka privalo būti atiduoti kovo 18 dieną iki 6 val. p. p. vak. Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos raštinėn (Kaunas, Didžioji Vilniaus g. 2 Nr.)

4) Konkurso „juri“ sudaro visi Lietuvos Meno Kūrėjų Draugijos nariai, kurie panorės tame dalyvauti. „Juri“ susirenka spręsti kovo 19 dieną 4 val. p. p. Draugijos bute.

5) Už geriausius projektus skiriama 2 premijos: I – 600 auks. ir II – 400 auks. Premijuoti piešiniai pasilieka L. Meno Kūrėjų Dr-jos nuosavybė.

Lietuvių meno Kūrėjų Draugijos

Parodos Komisijos Pirmininkas

A. Žmuidzinavičius

Sekretoris P. Galaunė

A. Žmuidzinavičius savo dirbtuvėje. 1931 m. Autorius nežinomas. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 10 d., Nr. 56 (338), p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64777

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/CDM/LIMIS-50000020809383