1920 m. kovo 11 d. | Kreipimasis į Lietuvos visuomenę dėl kultūros ir švietimo darbo kariuomenėje

Kartu su Lietuvos gynimo darbu kariuomenė imasi plataus kultūros ir švietimo darbo. Gerai žinome, kad be visuomenės paramos sunku bus šį darbą varyti, tat kreipiamės į visuomenę prašydami, kuo kas gali padėti mums dirbti. Atsiminkime, kad šviesa tai mūsų tautos laimės ir nepriklausomybės pagrindas.

Lietuvos Visuomene!

Tėvynės ištikimiausi sūnūs, apleidę savo darbą, palikę tėvus, brolius ir seseris, ėjo į Lietuvos kariuomenę, kad apgintų kraštą nuo priešų. Jų darbas buvo ir yra sunkus. Bet kareiviai padarė savo darbą: priešai išblaškyti. Didesnė Lietuvos pusė jau laisva.

Bet ne viskas dar padaryta, dar daug darbo ateity. Ypač sunkus ir atsakomingas darbas dabar, kada už mėnesio kito susirinks Steigiamasis Seimas – šalies tvarkytojas, kada mūsų didžiausi priešai bolševikai ir lenkai ryžtasi būtinai sugriauti mūsų tvarką, neleisti susirinkti Steigiamajam Seimui. Bet mūsų kariuomenės dvasia ištvers ir neleis niekam pasikėsinti prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Kartu su Lietuvos gynimo darbu kariuomenė imasi plataus kultūros ir švietimo darbo. Steigiamos kareivių mokyklos, knygynėliai, skaityklos, rengiami klūbai, keliamos paskaitos, pasilinksminimai bei pramogos ir t. t..

Visam šiam darbui reikalingos lėšos, jų sunku gauti. Gerai žinome, kad be visuomenės paramos sunku bus šį darbą varyti, tat kreipiamės į visuomenę prašydami, kuo kas gali padėti mums dirbti. Rinkite knygų kareivių knygynėliams, siųskite laikraščių ir t. t., siųskite į pulkus kultūros ir švietimo komisijoms. Už kiekvieną atsiųstą knygą ar laikraštį kareivis skaitytojas širdingai padėkos. Rinkite aukų pulkų mokyklai, klūbui ir t. t. palaikyti. Atskirose kariuomenės dalyse jau susidarė, kitur dar tvarkosi kultūros ir švietimo komisijos, jau pristeigta nemaža knygynėlių, bet tai tik lašas jūrose.

Visuomenės organizacijos ir kitos turi būtinai prisidėti prie šio darbo ir užmegzti ryšius su pulko kultūros ir švietimo komisijomis, arba gen. štabo liter. dalimi.

Visi vakarų rengėjai, generalines repeticijas skirkite kareiviams dykai. Kinematografų savininkai nors vieną seansą į savaitę skirkite kareiviams dykai. Kauno kinematografininkai jau sutiko duoti šventadieniais 2 val. kareiviams kinematografą dykai. Šį pavyzdį turi pasekti ir kiti kinematografininkai.

Moksleiviai! Jūs greičiausiai atjaučiate opius reikalus, jūs visur su pasišventimu ir didele energija imatės darbo, jumis mes daug pasitikim. Jums yra tinkamiausia dirva kultūros ir švietimo darbe.  Į darbą! Padėkite kas kuom galite mūsų kariuomenės švietimo reikalu. Sekite Šiaulių moksleivių pavyzdžio, kurie jau dirba kariuomenės švietime.

Atsiminkime, kad šviesa tai mūsų tautos laimės ir nepriklausomybės pagrindas.

Gen. Št. Lit. Dalis

Kultūros ir švietimo sekcija


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 11 d., Nr. 57 (339), p. 1

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64776