1920 m. kovo 12 d. | Italijos diplomatinis atstovas Latvijai ir Lietuvai

Italija yra dabar viena iš trijų didžiųjų Valstybių, kurios sprendžia pasaulio likimą ir net Lietuvai nežinant, dažnai jos reikalus remia.

Italijai Lietuvos nepriklausomybę pripažinus

Pranešama iš Romos, kad Italijos atstovas Macehuoro-Vivalba yra paskirtas kol kas vienas dviem Valstybėm Lietuvai ir Latvijai ir apsigyvenęs Rygoje, bet turįs atskirus įgaliojimus Lietuvai ir atskirus Latvijai.

Manoma neužilgo pasiųsti Kaunan atskirą Italijos atstovą. Apie tai rūpinasi Kun. Narjauskas, įteikęs š. m. 19/II. Italijos Užsienio Reikalų Ministeriui tam tikrą pareiškimą.

Lietuvos Valdžiai teks irgi pasiųsti savo atskirą atstovą prie Kvirinalo (Italijos Valdžios), nes nors Italijos santykiai su Vatikanu dabar yra geriausi, tečiaus ligišiol nebuvo atsitikimo, kad abiem Valstybėm atstovautų vienas asmuo.

Italija yra dabar viena iš trijų didžiųjų Valstybių, kurios sprendžia pasaulio likimą ir net Lietuvai nežinant, dažnai jos reikalus remia. (Elta III.8.)


Gino Macchioro Vivalba (1874–1941). 1919 m. lapkričio 6 d. paskirtas Italijos diplomatiniu atstovu Rygoje (jo kompetencijoje buvo tiek Latvija, tiek Lietuva), tačiau atvyko tik 1920 m. kovo 12 d. Vėliau 1921–1923 m. jis buvo Italijos pasiuntiniu Latvijoje. Pirmuoju Italijos pasiuntiniu Lietuvoje 1927 m. tapo Giovanni Amadori.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Gino Macchioro Vivalba Etiopijoje, kur buvo ką tik paskirtas ambasadoriumi. L’Illustrazione Italiana, nr. 28, 1923 m. liepos 15 d.


Šaltinis: „Italijai Lietuvos nepriklausomybę pripažinus“, Tauta, nr. 6, 1920 m. kovo 12 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120514&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Gino_Macchioro_Vivalba_in_Etiopia.jpg