1920 m. kovo 15 d. | Patvirtinti Centralinio žydų banko įstatai

Banko būstinė yra Kaune, bet jis gali steigti savo skyrius ir turėti korespondentų visoje Lietuvoje ir užsieniuose. Apie kiekvieno naujo skyriaus atidarymą Banko Valdyba praneša Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministeriui ir atidaro jam leidus.

Nr. 301. Centralinio Lietuvos Žydų Banko Kooperacijai remti įstatai.

1. Banko įtaisymas ir kapitalas.

1. Lietuvos žydų visų rūšių kooperacijai, taip pat smulkiojo kredito bendrovėms finansuoti, būtent, vartojimo, mašinų tiekimo, gaminimo, smulkiojo kredito, žaliosios medžiagos, – steigiamas Kaune bankas, vardu: „Centralinis Lietuvos Žydų Bankas Kooperacijai remti“.

P a s t a b a: Banko steigėjai yra piliečiai: Dr. M. Rabinas, Daktaras S. Goldbergas, Daktaras N. Rachmilevičius, T. Šapiro, O. Finkelšteinas.

2. Banko būstinė yra Kaune, bet jis gali steigti savo skyrius ir turėti korespondentų visoje Lietuvoje ir užsieniuose. Apie kiekvieno naujo skyriaus atidarymą Banko Valdyba praneša Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministeriui ir atidaro jam leidus.

3. Pagrindinis Banko kapitalas siekia 3.010.000 auksinų. Jis susidaro iš 3000 akcijų paprastųjų – kiekviena po 1000 auks. ir 10 akcijų privileginių, kiekviena taip pat po 1000 auks. Bankui augant, pagrindinis kapitalas gali būti didinamas, leidžiant naujų akcijų. […]

A. Smetona

Valstybės Prezidentas

Galvanauskis

Ministeris Pirmininkas

Kaunas, 1920 m. kovo mėn. 15 d.

Buv. Centralinio žydų banko pastatas su pasažu. Stanislovo Lukošiaus nuotrauka. 1961 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Nr. 301. Centralinio Lietuvos Žydų Banko Kooperacijai remti įstatai“, Laikinosios Vyriausybės Žinios, nr. 25, 1920 m. kovo mėn. 26 d., p. 1–4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25225&seqNr=1; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25225&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25225&seqNr=3; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25225&seqNr=4