1920 m. kovo 17 d. | Iš Lietuvių meno apžvalgos parodos

Eksponatų į parodą siunčiami sparčiai, jau gauta kūrinių Petro Kalpoko, Adomo Varno, Kajetono Skleriaus ir Antano Žmuidzinavičiaus. Iš provincijos atsiuntė 3 broliai Buračai nuo šaulėnų daugybę medžio dirbinių ir piešinių.

Menas ir Kūryba

Iš Liet. Meno Apžvalgos parodos

Švietimo Ministerija savo rūmuose parodai pavedė gražų ir labai parodai tinkamą butą, užimantį visą rūmų trečią aukštą. Turint omeny visus parodos skyrius ir ilgą laiką, kurį apima paroda, nemanome, kad butas būtų per erdvas.

Eksponatų į parodą siunčiami sparčiai, jau gauta kūrinių Petro Kalpoko, Adomo Varno, Kajetono Skleriaus ir Antano Žmuidzinavičiaus. Iš provincijos atsiuntė 3 broliai Buračai nuo šaulėnų daugybę medžio dirbinių ir piešinių, p-lė Silvestravičaitė nuo Ežerėnų – juostų, mezginių ir įvairių audimų, Kun. B. Bumšas iš Panemunės – 2 divonu.

Prie šios progos paraginame visus, kurie žada siųsti į parodą meno kūrinių, kad tai padarytų kuo veikiau, ilgai neatidėliodami

Parodos Komisija

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos raštinė atdara nuo 12 iki 3 v. Rengiamosios Lietuvių Meno Apžvalgos Parodos reikalais nuo 12–3 ir nuo 4–6 val. vak. Adresas. Didžioji Vilniaus g. 2 Nr.

L. M. K. D. Valdyba

Dailininkas tapytojas Petras Kalpokas.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 264


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 17 d., Nr. 62 (344), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64771