1920 m. kovo 20 d. | Danų korespondentas Lietuvoj

Danų korespondentas Kaune Steponas Holbekas <…> labai prijaučiąs lietuvių siekimams į nepriklausomybę ir norėdamas supažint Danų ir Skandinavų visuomenę su Lietuva, siunčiąs į tų kraštų laikraščius visą eilę įdomių straipsnių.

Danų korespondentas Kaune Steponas Holbekas, kaip rašo <Skandinavisk S-og Handelstidende>, esąs patyręs laikraštininkas, kurs nuo senai darbai telegramų srity ir nuo jaunybės dienų dėdavęs savo eilių ir straipsnių radikalų laikraščiuos. Jis esąs diplomatas laikraštininkų tarpe, kurie dabar, pasaulinio karo metais suvaidinę svarbų vaidmenį, padedama susisiekt tautom ir tarpininkaudami susitarimo reikalui.

Kaip tenka patirti, p. Halbekasm, atvažiavęs į Lietuvą su žmona, ketinąs pasilikt čia ilgiau. Labi domėdamas Lietuva ir jos kultūros dvasia, jis stropiai mokosi lietuvių kalbos. Jis labai prijaučiąs lietuvių siekimams į nepriklausomybę ir norėdamas supažint Danų ir Skandinavų visuomenę su Lietuva, siunčiąs į tų kraštų laikraščius visą eilę įdomių straipsnių.

Kopenhaga. Uosto reidas. Danija. XX a. 1 deš. Lietuvos jūrų muziejaus fondai


Šaltinis: Danų korespondentas Lietuvoj (1920, Kovo 20). Lietuva (65 (347), p. 2. [žiūrėta 2020-02-05]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64767&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/100000003276081/100000003350712?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F100000003276081%3Fs_id%3DISdPIQcOatdaLmYU%26s_ind%3D157%26valuable_type%3DEKSPONATAS