1920 m. kovo 7 d. | Lietuvių meno apžvalgos paroda

Lietuva laimės dienas gyvena. Visose srityse prasidėjo naujas kūrybos darbas. Menas taip pat tarpsta. Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija išvien su Lietuvių Dailės Draugija rengia Lietuvių Meno Apžvalgos Parodą, kuri bus atidaryta 1920 m. balandžio 18 d., tuoj po rinkimų į Steigiamąjį Seimą.

Lietuvių Meno Apžvalgos Paroda

Lietuva laimės dienas gyvena. Visose srityse prasidėjo naujas kūrybos darbas. Menas taip pat tarpsta.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija išvien su Lietuvių Dailės Draugija rengia Lietuvių Meno Apžvalgos Parodą, kuri bus atidaryta 1920 m. balandžio 18 d., tuoj po rinkimų į Steigiamąjį Seimą.

Paroda turės apimti visų laikų ir visus lietuvių meno šakų kūrinius, kad mūsų visuomenė kuo plačiausiai galėtų susipažinti, kas iki šiol meno srity padaryta ir kas pas mus liko nuo baisios pasaulio karo audros. Apžvelgę esamuosius meno vaisius, turėsime stipresnio pagrindo darbuotis ir žvelgti į ateitį. Delto pageidaujama, kad Lietuvių Meno Apžvalgos paroda būtų kuo pilnesnė ir kad galėtų parodyti tikrą mūsų praeities kūrybos veidą, nes su Lietuvos laisvės dienomis ir meno srity mes pradedame naują erą.

Parodą sudaro šie skyriai:

I.  Tyrosios dailės kūrinių skyrius:

Paveikslai, etiudai, piešiniai, grafika, ofortai, dekoracijos, lipdybos (skulptūros) kūriniai, statybos (architektūros) projektai.

Pastaba. Dailininkai, gavę ar negavę asmeninio mūsų pakvietimo, kviečiami juo greičiau siųsti kūrinių. Be to, eidami Apžvalgos parodos tikslą, prašome visų tų, kurie turi pirkę lietuvių dailinikų kūrinių taip pat neatsisakyti papildyti jais parodą.

II. Žmonių meno darbų skyrius:

a) Medžio, kaulo, molio, akmens ir kitos medžiagos dėžės, dėžutės, lazdos, verpstės, kryželiai, rūpintojėliai, kankos (lentynėlės), klumpės, šaukštai, indai, vaikų žaislai, savo darbo muzikos įrankiai; taip pat piešiniai ar fotografijos gražių trobesių ir jų dalių, kryžių, važių ir kitų daiktų.

e [b]) Moterų darbai; įvairių rūšių audimai /…/, padariniai iš ašutų, iškarpymai iš poperio, margučiai, įvairūs papuošimai, savo darbo moterų parėdai ir t.t.

/…/

III. Dailiųjų spausdinių skyrius:

Laikraščiai, žurnalai, almanachai, knygos, paveikslėliai, vinjetės, atvirutės, afišos, paveikslų reprodukcijos, litografijos, artistingi knygryšių darbai ir panašūs.

Pastaba: Šį skyrių tinkamai įrengti kviečiami neatsisakyti dalyvauti knygynai, spaudos bendrovės, kolekcionieriai ir visi kiti

Be to parodos komisija mano duoti vietos parodoje dailiosios literatūros kūriniams, žmonių pasakoms, gražiems išsireiškimams, priežodžiams, patarlėms ir mįslėms.

/…/

Tikimės, kad šviesioji mūsų visuomenė, kuri visada parodo pritarimo mūsų kultūros darbui kelti, ir šiuo kartu neatsisakys mums padėti.

Eksponatai siųti šiuo adresu: Kaunas, D. Vilniaus gatvė, Nr. 2, Lietuvių Meno kūrėjų Draugija.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos Parodos Komisija

Pirmininkas Antanas Žmuidzinavičius

Sekretoris Paulius Galaunė

Iždininkas Petras Rimša

Nariai: Stasys Šilingas  ir Antanas Sutkus

Dailės istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas Paulius Galaunė. Apie 1931–1932 m.
Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. kovo 07 d., Nr. 54 (336), p. 1

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64822