1920 m. kovo 9 d. | Kariuomenės kultūros ir švietimo komisijų vedėjų suvažiavimas

Buvo nurodyta ir į būtiną reikalą tinkamų kareiviams scenos veikalų ir dainų paruošimą. <…> Kap. Ruseckas į tai atsakė, kad Literatūros dalis greitu laiku išleis kompozitoriaus Tallat-Kelpšos dainų rinkinį.

Kariuomenės Kultūros ir švietimo Komisijų

Vedėjų suvažiavimas kovo 9 d. 1920 m.

Suvažiavimas prasidėjo 10 val. ryto Kauno kareivių Kliūbe.

Į prezidiumą išrinkti: leit. P. Biržys (pirm.), kap. K. Sprangauskas (vice-pirm.) ir leit. J. Matulevičius (sekret.)

Susivažiavimas priėmė šią dienotvarkę:

1) Pranešimai iš vietų;

2) Kultūros ir švietimo darbas;

3) Valstybinė propaganda;

4) Spauda („Kar. Žod.“ Ir t.t.);

5) Kiti reikalai ir sumanymai.

Pranešimų iš vietų buvo padaryta 17. Iš pranešimų paaiškėjo, kad kai kuriose dalyse jau senokai varomas kareivių švietimo darbas: įsteigta kareiviams mokyklos, knygynėliai, ruošiamos paskaitos, vakarėliai it t.t. Kitose dalyse vos bepradedamas švietimo darbas. Netrūksta ir tokių dalių, kuriose visiškai nieko nenuveikta tuo reikalu. Prie pastarųjų priklauso Aviacijos dalis, 3 batarėja, auto-batalionas, 1 pėst. Pulkas ir k. Buvo pabrėžta, kad kai kurių dalių vadai neprijaučia švietimo darbui ir tuomi trukdo jį.

Gen. Št. Literatūros Skyriaus Kultūros ir Švietimo sekcijos vedėjas leitenantas Matulaitis darė pranešimą apskritai apie kareivių švietimo dalyką ir išdėstė darbuotės planą, kuris jau yra užtvirtintas Karo vyresnybės. Kultūros bei švietimo darbas kariuomenėje manomas varyti per: 1) kareivių mokyklas; 2) kareivių kliūbus su skaityklomis ir knygynėliais ir 3) sportą, gegužines, ekskursijas ir t.t.

Po pranešimo susivažiavimas nusifotografavo.

Pil P. Karvelis padarė platų pranešimą valstybinės propagandos reikalu. /…/

Paskui ėjo spaudos klausimas. /…/

Dalių atstovai padarė keletą pastabų dėliai „Kar. Žodžio“. Bendras pageidavimas, kad „Kar. Žodis“ būtų užpildytas rimtais, bet suprantamai parašytais straipsniais, dailės dalykėliais ir t.t.

„Kar. Ž.“ Redaktorius kapit. Ruseckas pasižadėjo priimti domėn kai kuriuos atstovų nurodymus ir, kiek tai sąlygos leis, vykdinti juos. Paaiškėjo, kad Liter. Skyrius rengiasi leist iliustruotą laikraštį. /…/

Taip pat buvo nurodyta ir į būtiną reikalą tinkamų kareiviams scenos veikalų ir dainų paruošimą. /…/

Kap. Ruseckas į tai atsakė, kad Literatūros dalis greitu laiku išleis kompozitoriaus Tallat-Kelpšos dainų rinkinį /…/.

Susivažiavimas, apsvarstęs visus dienotvarkės punktus, priėmė šiuos nutarimus:

1) Kiekvienos dalies vado tarnybos pareiga šviesti savo dalį ir eiti prie to, kad mūsų kariuomenėj neliktų nei vieno nemokančio skaityt ir rašyt.

2) Kiekvienas apsišvietęs kariškis be jokios išimties privalo prisidėti prie kariuomenės švietimo.

3) Vykdanta Literatūros dalies kultūros ir švietimo sekcijos programą, kiekvienoj kariuomenės daly turi būti daromos nerečiaus vieno karto į savaitę paskaitos iš įvairių mokslo šakų, betn vieną kartą į mėnesį turi būti paskaita iš sveikatos užlaikymo srities, ypač apie lyties ligas.

4) „Kariškių Žodis“ turi būti rimtas, prieinamas kariuomenės švietimos laikraštis.

5) Sudaryti centralinį, kareivių kliūbą, kuris rūpintųsi įsteigt kareiviams skrajojamąjį teatrą, taisyti kinematografus, paskaitas su magiškomis lempomis ir t.t.

Susivažiavimas užsibaigė 8 val. vak.

J. Tallat-Kelpšos dainų rinkinys kariams „Kariagos aidai“. Tilžė, 1920 m.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1920 m. Nr. 12 (44), p. 98, 99

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48859&biRecordId=4490