1920 m. lapkričio 13 d. | Baltgudžių bataliono kovos

Jaunesnysis pirmos kuopos karininkas leitenantas Lusinskis, turėdamas tik 16 kareivių, savo drąsa ir vykusiu manevravimu išvijo priešą iš Smilgių ir išvadavo iš nelaisvės du suminėtus kareivius.  

Lapkričio mėn. 13 dieną 4 val. 70 lenkų šaulių su kulkosvaidžiu, pasinaudodami tamsa, užėjo užpakalin ir paėmė nelaisvėn du kareivius. Jaunesnysis pirmos kuopos karininkas leitenantas Lusinskis, turėdamas tik 16 kareivių, savo drąsa ir vykusiu manevravimu išvijo priešą iš Smilgių ir išvadavo iš nelaisvės du suminėtus kareivius.


Šiame epizode  aprašomas 4-ojo Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulko jaunesniojo puskarininkio Alekso Švarlio pademonstruota drąsa, kai jis su 4 kariais sugebėjo granatomis išvesti iš pusiausvyros lenkų žvalgybos dalinį kuris pasirodė Kryžiaukos kaime, Jonavos rajone, taigi visai netoli Kauno. Už savo drąsą pademonstruotą ne vienų kautynių metu Švarlys gavo 1-ojo laipsnio Vyčio kryžių. Kaip ir daugelio Lietuvos patriotų jo nepasigailėjo sovietų okupantai, 1946 m. jis buvo nužudytas kalėjime, sulaukęs 49-erių metų amžiaus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Atskirojo Baltgudžių bataliono kariai Nepriklausomybės kovų metu netoli Daugpilio. 1919 m. LCVA fotografija.


Šaltinis:  Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, Kaunas, 1937,  p. 206