1920 m. lapkričio 17 d. | Lietuvos klausimas Anglų parlamente

Parlamento atstovas jūrininkas leitenantas Kenworthy (liberalas) paklausė ministerį pirmininką apie Lietuvos padėtį ir apie tai, kokių priemonių imasi Anglų Vyriausybė, kad tą mažą valstybę išlaikius nepriklausoma.

Anglų Žemųjų Rūmų parlamento atstovai padarė Lloyd George eilę paklausimų apie Lietuvos politinę padėtį. Lloyd George‘as į patektus paklausimus atsakinėjo Parlamento Rūmų posėdyje lapkričio 2 d.

Parlamento atstovas jūrininkas leitenantas Kenworthy (liberalas) paklausė ministerį pirmininką apie Lietuvos padėtį ir apie tai, kokių priemonių imasi Anglų Vyriausybė, kad tą mažą valstybę išlaikius nepriklausoma. Lloyd George‘as atsakė, kad sulig paskutinių žinių, Gen. Želigovskio kariuomenė neišėjo iš Vilniaus apylinkių. Lietuvos valdžia yra Kaune. Dėl antros paklausimo dalies Lloyd George‘as pasakė, kad Tautų Sąjunga dabar riša lenkų lietuvių ginčus. Toliau atstovas Kenworthy paklausė kodėl nebuvo imtasi šiuo atveju griežtesnių priemonių, kaip tai buvo daroma laike bolševikų kariuomenės invazijos Lenkijon.

Lloyd George‘as pareiškė, kad sulig turimų informacijų, Anglų Vyriausybė padarė didelę akciją. Atstovas Kenworthy išreiškė abejojumą dėl akcijos pasėkmių.


,,Laisvė“ skelbia apie įdomias diskusijas Lietuvos klausimu, kurios vyko galingiausios tuometinės valstybės – Britų imperijos parlamente. Ministras pirmininkas Llloyd George buvo itin įdomi ir įtakinga tuometinio pasaulio asmenybė, tačiau jo sprendimai susilaukdavo griežtos kritikos iš opozicijos. Vienas pavyzdžių baronas Joseph Kenworthy. Save laikęs klasikiniu liberalu, jis siekė kovoti prieš dvigubus standartus, nuosekliai pasisakė, kad visos mažos ir didelės tautos turi teisę į savo valstybes.  Šiame įraše jis priekaištauja, kad Lietuva neginama nuo Želigovskio dalinių puolimo, nors Lenkijai buvo vienareikšmiškai reiškiama parama, kai ją puolė Raudonoji armija. Jo nuomone tai buvo dvigubų standartų taikymas. Kensworthy liko nuoseklus ir vėliau savo gyvenime, visą laiką ragino britus pripažinti Indijos nepriklausomybę, parašė apie tai ne vieną knygą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Britų imperijos parlamento narys, jūrų laivyno leitenantas , baronas Joseph Kenworthy šventinėje laivo vado uniformoje, 1922 m. Nuotrauka iš Europeana.


Šaltinis: Laisvė,  1920 11 17, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111375   

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3011260