1920 m. lapkričio 22 d. | Notos dėl kovų su Želigovskiu

Bet Lietuvos generalinis štabas yra pavedęs p. Reklaičiui, pulko vadui Širvintuose, Jums pateikti reikalingų žinių ir taip pat būti tarpininku tarp Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijos ir Lietuvos generalinio štabo. Jam taip pat pavesta palengvinti Jūsų kelionę.

<…>

Komisija bus lapkričio 22 d. vidudieny Širvintuose. Ji atvyks automobiliu keliu iš Vilniaus. Ji prašo Lietuvos Vyriausybę pasiųsti karininką su įgaliojimais, idant galėtų komisija vietoje sutvarkyti svarbius reikalus. Prašome duoti skubų atsakymą per Vilniaus radio, pranešti prasiųsto karininko vardą ir imtis priemonių Komisijos pravažiavimui pralengvinti.

pulk. Chardigny.

Į tai buvo atsakyta:

,,Atsakydamas į Jūsų notą lapkričio 22 d., dėl Jūsų atvykimo į Širvintus aš turiu garbės Jums pranešti, kad nebuvo galima iš Kauno pasiųsti įgaliotą karininką. Bet Lietuvos generalinis štabas yra pavedęs p. Reklaičiui, pulko vadui Širvintuose, Jums pateikti reikalingų žinių ir taip pat būti tarpininku tarp Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijos ir Lietuvos generalinio štabo. Jam taip pat pavesta palengvinti Jūsų kelionę.

Purickis. Užsienio reikalų ministeris.

Kaunas. 1920 m. XI. 22.


Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka


Šaltinis: Lietuva,  1920 11 24, p. 2 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64836