1920 m. lapkričio 24 d. | St. Seimo Nario A. Matulaičio Laidotuvės

1920 m. lapkričio 24 d. Marijampolėje savo gimtinės kapuos laidojamas St. Seimo Narys karininkas Antanas Matulaitis, nukautas lenkų Alytaus fronte.

1920 m. lapkričio 24 d. Marijampolėje savo gimtinės kapuos laidojamas St. Seimo Narys karininkas Antanas Matulaitis, nukautas lenkų Alytaus fronte. Į laidotuves išvažiavo nuo Valstybės Prezidento Dr. Draugelis ir nuo St. Seimo Prezidiumo vicepirmininkas Kun. Staugaitis. Be to, laidotų nuvažiavo daug kitų organizuočių ir draugijų atstovų.


Antanas Matulaitis – vienintelis Steigiamojo Seimo narys, žuvęs mūšyje. Vykstant Lietuvos kovoms su Lenkijos kariuomene, Steigiamojo Seimo nariai taip pat turėjo stoti ginti savo valstybės. 1920 m. spalio 22 d. buvo nutarta laikinai nebešaukti Seimo posėdžių, o jo narius pasiųsti į frontą. Esant tokiai padėčiai Steigiamasis Seimas išrinko Mažąjį Seimą, kuris dirbo nuo 1920 m. spalio 22 d. iki 1921 m. sausio 17 d. Seimo narys A. Matulaitis iškeliavo į frontą, kur tapo Generalinio štabo leitenantu, vėliau II šaulių lauko štabo Ukmergėje viršininku.

1920 m. lapkričio 17 d. šalia demarkacijos linijos, Babriškių kaime, įvyko ginkluotas susirėmimas. Babriškėse A. Matulaitis lankėsi drauge su tuometiniu Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos nariu, dailininku Antanu Žmuidzinavičiumi ir JAV lietuviu, buvusiu JAV armijos lakūnu Rapolu Kruču. Čia juos netikėtai užpuolė Lenkijos kariai. A. Matulaitis buvo sunkiai sužeistas, jį pervėrė trys kulkos. Tarpukario spaudoje A. Žmuidzinavičius pasakojo, kad „buvo jau apie 9 val. vakaro. Staiga duryse švystelėjo kelios keturkampės kepurės, keli lenkų kareiviai ir karininkai kaip žaibas įšoko į kambarį ir trenkė šautuvų ugnimi mums tiesiog į akis. (…) Po pirmos ugnies nuo durų pašokęs šalia manęs nuo suolo karininkas A. Matulaitis kaip pėdas krito ant grindų veidu į žemę“. Sužeistas A. Matulaitis buvo pervežtas į Alytaus karo ligoninę, kur 1920 m. lapkričio 21 d. mirė.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Antanas Matulaitis (stovi 1-as išdešinės) su kariškiais Steigiamojo Seimo nariais, 1920 m. Atspindžiai, 1920, nr. 1.

Karininkas Antanas Matulaitis, apie 1920 m.


Šaltinis: St. Seimo Nario A. Matulaičio Laidotuvės (1920, Lapkričio 25 d.). Lietuva (258 (540), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64837&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35543&p_k=1&p_t=265245