1920 m. lapkričio 25 d. | Prancūzai nebenori Želigovskio Vilniuje

Galutinai paaiškėjus, kad Pilsudskis palaiko Želigovskį, prancūzų spauda vėl pradėjusi reikalauti, kad lenkų kareiviai išsikraustytų iš Vilniaus.

Ryga, XI 25 (Elta). Latvių laikraščiai paskutinėmis dienomis rašo apie tai, kad lenkai tik tuomet pripažinsią Latviją de jure, jeigu jiems pasisektų išrišti savo naudai Dancigo ir koridorio klausimą. Tuo pat laiku praneša, kad ir prancūzų spaudoje pasirodę žinių, kad jeigu lenkai mėgintų veržtis Lietuvoje toliau į šiaurę iki Dauguvos tai Latviai palaikytų Lietuvius. Galutinai paaiškėjus, kad Pilsudskis palaiko Želigovskį, prancūzų spauda vėl pradėjusi reikalauti, kad lenkų kareiviai išsikraustytų iš Vilniaus.

Lenkijos kariuomenės generolas Liucijanas Želigovskis savo kabinete po Vilniaus užėmimo. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos.


Šaltinis: Prancūzai nebenori Želigovskio Vilniuje (1920, Lapkričio 26 d.). Lietuva (259 (541), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64838&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://classic.europeana.eu/portal/lt/record/9200518/ark__12148_btv1b53073582h.html?utm_source=new-website&utm_medium=button