1920 m. lapkričio 27 d. | Lietuva ispanų diplomatų akimis

Ispanų ministerių pirmininkas p. Dato pareiškęs, kad žinąs apie ispanų kariuomenės siuntimą į Lietuvių Lenkų ginčijamąsias sritis tvarkos plebiscito metu palaikymui esanti neteisinga. Ispanų socialistų partija protestavusi prieš tokį kariuomenės siuntimą, reikalaudama laikytis toliau neutraliteto, kaip tai buvo karo laiku.

Paryžius, XI-27. (Elta). <Temps> pranešimu, ispanų ministerių pirmininkas p. Dato pareiškęs, kad žinąs apie ispanų kariuomenės siuntimą į Lietuvių Lenkų ginčijamąsias sritis tvarkos plebiscito metu palaikymui esanti neteisinga.

Ispanų socialistų partija protestavusi prieš tokį kariuomenės siuntimą, reikalaudama laikytis toliau neutraliteto, kaip tai buvo karo laiku.

Ispanų A, B, C pabrėždamas, kad tai nesąs kokis karas, tik ginkluota demonstracija, klausia prieš ką turi būti nukreipta toji demonstracija. Lietuviai rodos, visai to nėra nusitarnavę, o prieš sukilusį Želigovskį turėtų imtis priemonių pačių lenkų reguliarinė kariuomenė, – daro išvadą A. B. C.

Tolina A. B. C. Griežtai užsipuola Prancūzus, nurodydamas, kad jie turėtų suvaldyti lenkų imperelistus.

Madridas. 1920 m. Rijksmuseum, Nyderlandai.


Šaltinis: Lietuva ispanų diplomatų akimis (1920, Lapkričio 30 d.). Lietuva (262 (344), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64842&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/90402/RP_F_F16045_A?view=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F0PqB7HVwaCGxZE3v6djwGpd3f1tDEHVjzMb2fsrPlQOyCSv0GIY1AzeoK_JA6-7TERb8E65MNj0MESUvsFzMYD-Sdis%3Ds0&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi