1920 m. lapkričio 28 d. | Koncertas Miesto salėje sušelpti neturtingus gimnazijos mokinius

Kauno gimnazijos tėvų komitetas, sušelpti neturtinguosius gimnazijos mokinius, kuriems gresia pašalinimas iš gimnazijos neužsimokėjus įnašų lapkričio 28 dieną, miesto salėje (rotušės) rengia rimtą koncertą.

I Kauno gimnazijos tėvų komitetas, sušelpti neturtinguosius gimnazijos mokinius, kuriems gresia pašalinimas iš gimnazijos neužsimokėjus įnašų lapkričio 28 dieną, miesto salėje (rotušės) rengia rimtą koncertą. Kadangi tasai koncertas daugumui gimnazijos mokinių yra tolimesnio mokslo tęsimo vienintelė viltis, tai dideliu širdingumu maloniai pasižadėjo sudaryti koncertą šie mūsų gerbtini menininkai: p. p.  Vaičkienė, Kubertavičienė ir p. p. Bieliūnas, Kačanauskas, J. Talalt-Kelpša, Leškevičius ir kvartetui kun. Byla, J. Vokietaitis, Leškevičius ir J. Marčiukaitis.

Tėvų komitetas, radęs taip didelio tikslui pritarimo menininkuose, giliai yra įsitikinęs, kad tokį pat pritarimą susilauks ir iš Kauno visuomenės.


Morta Vaičkienė – Flora, Dž. Verdžio operoje „Traviata“. Kaunas, apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. lapkričio 26 d., Nr. 259 (541), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64838