1920 m. lapkričio 30 d. | Mūsų tolimesni uždaviniai

Dalyvaujant iš Lietuvos ir Lenkijos pusės tam tikriems delegatams ir patariant Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijai prieita prie tokios karo paliaubų sutarties…

<…>

Dalyvaujant iš Lietuvos ir Lenkijos pusės tam tikriems delegatams ir patariant Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijai prieita prie tokios karo paliaubų sutarties:

  1. Karo veiksmai tarp Lietuvos kariuomenės ir kariuomenės generolo Želigovskio pasibaigs 1920 metų lapkričio 30 d. 24 val.
  2. Tuojaus karo veiksmams pasibaigus karo veiksmai bus pavesti Militarinei Kontrolės komisijai
  3. Tarp dviejų kariuomenių bus nustatyta neitralinė zona. Belaukiant kol Kontrolės Komisija išves tos zonos sienas, pryšakinės abiejų pusių kariuomenės dalys liks dabar jų laikomose vietose.

<…>


Lapkričio 30 d. baigiantis oficialiai turėjo įsigalioti Tautų Sąjungos remiamos paliaubos tarp Lietuvos ir Lenkijos. Kaip tada atrodė daugumos lietuviškų leidinių autoriams, paliaubos turėjo būti laikinos ir konfliktas sureguliuotas taikiai. Vis dėlto, paliaubos įstrigo, įtampa niekur nedingo. Frontui nusistovėjus toks neaiškus stovis buvo praktiškai iki pat 1923 m. kol Vakarų šalys pripažino Vilnių Lenkijai, kaip kompensaciją pripažindamos Klaipėdą Lietuvai. Net ir tada, Lietuvai nepripažįstant Vilniaus krašto Lenkijai tarp šalių siena buvo uždaryta, diplomatiniai santykiai nevyko, o pasieniečiai neretai į vienas kito pusę paleisdavo net šūvių, kurie ne kartą baigėsi ir mirtimis.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvių kariai netoli Vilniaus, 1920 m. lapkričio mėn. Fotografija iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai , t.1, Kaunas, 1937 priedų.


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas,  1920, Nr. 47, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13742&biRecordId=2902