1920 m. lapkričio 6 d. | L. K. „Blaivybės“ Dr., atsišaukimas Nr. 2

Broliai! Būkite blaivūs ir budėkite, nes Jūsų priešas sukasi ieškodamas kurį praryt.

 Tai šventi, apaštalo Petro žodžiai. Priešui užeinant iš čia pat tykojant ypač reikia būti blaiviems ir budėti. Galingą, bet nusigėrusį Holoperną, pergalėjo silpna, bet blaivi moteris Judyta. Baltazarui Karaliui pergalėtojui ir jo narsiems Vadams bepuotaujant, pasirodė baisūs žodžiai: ,,Mane, Tekel, Fares“! Ir priėjo galas jų viešpatystei.

O mūsų laikais kiek prisigėrusių drąsuolių Kazokų išskerdė jų priešai.

Kiek papirkimų, šmugelių daroma, keik mūsų tėvynės turto besąžininkai išduodama kam nereikia dėl išgėrimo. Kiek žmonių alkoholis padaro netinkamais darbui ir piktadariais!

Ne! Girtuokliavimo nuostolių nekumet neišskaičiuosime. Jų daugiaus, negu nuo karo ir maro, sako statistika.

Todelei dabar reikia kovoti pirmiausiai prieš girtybę, ypač kad priešas čia pat tykoja ir laukia mūsų nusilpimo ir vidujinės betvarkės. Visi tad susipratę ir tėvynės mylėtojai:

1)Nebesvaiginkime sau protą, kuriam reikia dabar rimtai mąstyti; 2) nebgaišinikim duonos alaus dirbimui, kad kiti badauja; 3) nebleiskime gėrimui nei skatiko, nes pinigų tėvynei stinga; 4) neragaukime nei stiklelio tų nuodų, nuo kurių tiek žmonių turto ir tėvynė žūsta; 5) sudėkime ant tėvynės aukuro tiek pinigų, kiek būtume išleidę gėrimams per metus.

<…>


Karo su Lenkija metu didžioji dalis valstybės resursų buvo nukreipti frontui, todėl spaudoje agituota prieš alkoholio vartojimą. Alkoholis laikytas problema ir todėl, kad nukreipdavo žmonių dėmesį nuo pagrindinio tikslo – šalies gynybos. Vis dėlto, tokie pasisakymai aiškiai parodo, kad problema egzistavo ir karo metu dar padidėjusią įtampą žmonės neretai bandė slopinti vartodami alkoholinius gėrimus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Kaune gaminta, Ukmergėje pilstyta ,,Aušros“ degtinė. XX a. 3-4 deš. Europeana


Šaltinis: Laisvė,  1920 11 06, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111391

Fotografijos prieiga internete:https://www.europeana.eu/lt/item/2021802/LIMIS_138590824