1920 m. liepos 10 d. | Kelionė Lietuvon per Paryžių

Kelionė Lietuvon yra kol kas kebli ir reikia būti visur labai atsargiam. Bet kada save tvirtai apsisaugoji, tai visgi galima laimingai parkeliauti.

[…] Kelionė Lietuvon yra kol kas kebli ir reikia būti visur labai atsargiam. Bet kada save tvirtai apsisaugoji, tai visgi galima laimingai parkeliauti.

Pirmiausia, saugokis išnaudojimo. Apsimokėk visus taksus ir išgauk paliudijimą, kad esi liuosas nuo taksų iki šių metų. […]

Mainant pinigus, niekada nereikia skubėti ir kartais mainyti prie kokių agentėlių, nes tie visuomet nusuka. Geriausia yra mainyti dideliuose bankuose, nes tie visuomet teisingai patarnauja. Mainant susžinok pinigų kursą ir apgauti nesiduok. Kaip žinai pinigų kursą, kartais ir daugiaus gali išderėti, bet jis tau niekuomet pirma nepasiųlys. Gerai patarnauja dabar Lietuvos Misija išmainyme pinigų. […]

Su bagažais ir-gi reikia labai atsargumo. Siunčiant nuo stoties reikia gerai atiduoti (sučekiuoti) prie išsipirkto bilieto, pažymėti iš kurios į kurią stotį važiuoji. Ten nuvažiavęs randi savo bagažą ir atiduodi jį toliaus ir taip varaisi sykiu su savimi iki paskutinei stočiai. Bagažai ramiai eina ir niekur neprapuola, jei juos tik gerai atiduodi ir nepražudai tų resyčių (kortelių), kurias gauni atiduodamas bagažą. Rankinį bagažą, kurį veži su savim, gali padėti stotyj pasaugoti. Atiduodamas jį taip-gi gausi resytę. Tas visas resytes reikia labai saugoti, nes jei jas kas pavogs, tai su jomis lengvai išsiims ir bagažą. Tas labai tankiai pasitaiko. Reikia visur būti gyvam, niekur perdaug nežiopsoti, kaip tat pasitaiko musų žmonėms. Nesileiskie į kalbas su nežinomais žmonėmis, nors jie aniolais išsirodytų. Saugokis užmigti kur ant stočių, ar kitokioj pavojingoj vietoj. Kur laikai pinigus, dabokis, kad niekas nematytų. […] Tik patarčiau bagažus važiuojant netaisyti į maišus, nes kaip išardo, tai tada daug ir pavagia. Kitur niekur nedrasko bagažus, kaip tik Virbalyje, Lietuvoje. […]

Kelioninis tualetinių reikmenų lagaminėlis. Vokietija, 1933 m. Priklausė Antanui Mildažiui. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kelionė Lietuvon per Paryžių“, Draugas, nr. 162, 1920 m. liepos mėn. 11 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197285&seqNr=2