1920 m. liepos 11 d. | Dėl sąžinės laisvės

Jurgis Gūžis, vaduodamasis mokytojų suvažiavimo nutarimu, jog dvejutės iš tikybos negali kliudyti perėjimui į kitą klasę, atsisakė ekzaminuotis iš tikybos.

„Saulės“ gimnazijos Kaune VIII kl. mok. Jurgis Gūžis, vaduodamasis mokytojų suvažiavimo nutarimu, jog dvejutės iš tikybos negali kliudyti perėjimui į kitą klasę, atsisakė ekzaminuotis iš tikybos užtat gimnazija neišdavė Gūžiui brandos atestato.

M. U.

Kauno „Saulės“ draugijos pedagoginės mokyklos mokytojai ir mokiniai (antroje eilėje iš kairės pirmas Vincas Nacevičius, dėstęs muziką 1918–1919 m., antra Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, iš dešinės pirmas dailininkas Adomas Varnas, trečioje eilėje iš dešinės penkta Magdalena Ambrasaitė-Kučingienė). 1918–1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Dėl sąžinės laisvės“, Darbas, nr. 45, 1920 m. liepos mėn. 11 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118871&seqNr=2