1920 m. liepos 18 d. | Lenkijos karių pastebėtų Kruonio apylinkėse nuginklavimas

Žvalgai susekė jog viena lenkų b-reja su patrankais [!] praėjusiu nakty persikėlė per Viliją ties Čabiški ir nuėjo keliu palei Vilijos krantą Jonavos link. Mūsų siusti žvalgai seka jų judėjimus.

2 p. žvalgai susekė jog viena lenkų b-reja su patrankais [!] praėjusiu nakty persikėlė per Viliją ties Čabiški ir nuėjo keliu palei Vilijos krantą Jonavos link. Mūsų siusti žvalgai seka jų judėjimus. Išaiškinus jų tiksla nuginklosime. Vietiniai gyventojai praneša, jog irgi lenkų artilerija su pėstininkais naktį praėjo pro sodžiaus Vilany. Netoli to sodžiaus jie nupiovė kelius telegrafo stulpus. Sulig mūsų žvalgų pranešimų lenkų rinktinė susidedanti iš 500 pestin., 16 kanuolių trijų colių ir kavalerijos iki 30 žmonių, randasi rajone kaimų Wiekany – Hermanowiczi – Monkowiszki. Musiškių vienas b-nas su puse b-rejos […] viena kuopa Žizmariuose. Mūsų žvalgai randasi Lelusze. 20 val. pranešta Arm. Vadui, kad minėti lenkai jau neginkluoti. Kanuolių paimta iki […) Rajone Proveniszkiy ir kitur lenkų nepatemyta.

Pranešta Ar. Vadui kad Kroni rajone nuginkluoti lenkų 1050 kareivių, 54 karininkai ir paimtos 8 kanuolės, kitas turtas nesuskaitliuotas; taipogi pranešta kad Jewies rajonan atvyksta bolševikų kariuomenė, kuri plešia vietinius gyventojus ir grįžta atgal.


Aprašomi nuo Sovietų Rusijos karinių pajėgų besitraukiantys Lenkijos kariniai daliniai įsiskverbė toli į Lietuvos teritoriją – pasirodė net apylinkėse tarp Žiežmarių ir Kruonio. Lietuvos kariuomenė juos paėmė į nelaisvę nepaisant didžiulio jų skaičiaus, tokių karių buvo virš 1000.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Į nelaisvę paimti lenkų kariai. 1920 m. liepa, Vievis. Fotografija iš Žemaičių ,,Alkos“ muziejaus.


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 410